buren-logoburen-chinalegalangle-rightangle-left

Brexit Desk

Brexit Desk

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) officieel op 31 januari 2020 verlaten maar beide partijen hebben een transitieperiode afgesproken waarin het VK wordt geacht nog deel uit te maken van de EU tot 1 januari 2021. Tot het einde van deze transitieperiode gelden de Europese regels nog in het VK. De regering van het VK onder leiding van Boris Johnson heeft meerdere malen aangegeven te streven naar een harde Brexit waarin dus geen handelsakkoord zal worden gesloten tussen de EU en het VK. Dit kan ingrijpende gevolgen voor u hebben in het geval uw zakenpartners zijn gevestigd in het VK, uw onderneming een dochtermaatschappij of vestiging heeft in het VK en wanneer u goederen transporteert via of naar het VK (supply-chain) en vice versa.

Het team van de BUREN Brexit Desk volgt de ontwikkelingen met betrekking tot de Brexit nauwlettend. Zij adviseren en informeren u over de laatste ontwikkelingen en kunnen u begeleiden bij het doorvoeren van aanpassingen door nieuwe wet- en regelgeving.

Onderaan de pagina vindt u links naar de publicaties vanuit onze Brexit Desk. Hier kunt u in heldere taal vinden welke maatregelen mogelijk voor u van toepassing zijn en krijgt u praktisch advies hoe u het beste kunt handelen.

JURIDISCH ADVIES BREXIT DESK

Onze adviseurs kunnen u uiteraard ook bijstaan als u getroffen wordt door de gevolgen van de Brexit. Wij kunnen u onder andere begeleiden bij vragen als:

Financieel recht & investment management
De Brexit heeft aanzienlijke invloed op de positie van financiële instellingen in Nederland. Na ommekomst van de transitieperiode, kunnen in Nederland gevestigde vergunninghoudende financiële instellingen (zoals beleggingsondernemingen, beheerders, banken en verzekeraars) geen gebruik meer maken van een Europees paspoort. Ook de regels omtrent uitbesteding van werkzaamheden door Nederlandse financiële instellingen aan in het Verenigd Koninkrijk gevestigde dienstverleners zullen door een Brexit worden geraakt. Het kan nodig zijn om gebruik te maken van het door de Engelse toezichthouder (Financial Conduct Authority) aangeboden “Temporary Permissions Regime” of via een andere route in het Verenigd Koninkrijk dienstverlening aan te bieden. Heeft u vragen of heeft u begeleiding nodig? Neemt u dan gerust contact op met een van onze financieel recht specialisten, zij volgen de ontwikkelingen op de voet.

Fiscaal recht
Afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de EU en het VK zal een harde Brexit ingrijpende gevolgen hebben voor de heffing van onder meer omzetbelasting, douaneheffing, sociaal zekerheidsrecht, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Een groot gedeelte van deze belastingsoorten zijn namelijk gebaseerd op Europees recht, richtlijnen en verordeningen die niet meer zullen gelden in het VK. Onze specialisten op het gebied van fiscaal recht volgen de ontwikkelingen inzake de Brexit en de onderhandelingen over een handelsakkoord op de voet en kunnen u adviseren over de voor u relevante fiscale vraagstukken.

Arbeidsrecht
Uw onderneming heeft een vestiging in het VK. Wat betekent de Brexit voor de mensen die u daar in dienst heeft of die u heeft gedetacheerd naar het VK? Haalt u deze terug? En wat als u Engelse werknemers in dienst heeft in Nederland of werknemers voor u heeft werken die zijn gedetacheerd door een Engelse werkgever? Moet u dan actie ondernemen? Werkgevers dienen zich voor te bereiden op de Brexit door in kaart te brengen met wat voor werknemers/zelfstandigen ze te maken hebben. Afhankelijk van het resultaat van onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de EU en het VK zal de Brexit mogelijk aanzienlijke arbeidsrechtelijke gevolgen hebben. Denk onder meer aan het vrij verkeer van werknemers, het vrij verrichten van diensten, socialezekerheidsrechten, arbeidsvoorwaarden (i.v.m. het werken met gedetacheerde werknemers), pensioenen, etc. Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u bijstaan en begeleiden bij deze vraagstukken.

Commerciële contracten en geschillen
Afhankelijk van hoe de onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de EU en het VK uitvallen, zal het einde van de transitieperiode op 31 december 2020 al dan niet grote gevolgen hebben voor ondernemingen die importeren van en exporteren naar het VK. Zo moeten tot op 31 december 2020 Britse en Europese goederen nog aan dezelfde productstandaarden voldoen, maar kan dit, afhankelijk van het al dan niet sluiten van een handelsakkoord, met ingang van 1 januari 2021 anders worden. Dat betekent mogelijk dat producten die u invoert uit het VK niet meer automatisch zijn toegelaten op de EU-markt en vice versa. Hetzelfde kan gelden met betrekking tot product labelling. Tevens kunnen er voor producten invoerquota gaan gelden en zullen kosten toenemen als gevolg van extra invoer- en uitvoerhandelingen en tarieven.

Daarnaast is het van belang te kijken naar bepalingen inzake geschillenbeslechting. Tot 31 december 2020 zijn in de EU gewezen gerechtelijke vonnissen direct uitvoerbaar in het VK. Door het einde van de transitieperiode komt er ook een einde aan de toepassing in het VK van EU-regelgeving die daarin voorziet, hetgeen kan betekenen dat u een andere vorm van geschillenbeslechting zult hebben te overwegen. Het is dus voor ieder onderneming die handelt met het VK van groot belang om vooruitlopend op het einde van de transitieperiode commerciële contracten met leveranciers of afnemers in het VK tegen het licht te houden. In het bijzonder is van belang na te gaan wie verantwoordelijk is voor het voldoen aan toepasselijke productstandaarden, zoals in de EU de CE-markering, en labelling-vereisten en wie de extra kosten verbonden aan in- c.q. uitvoer voor zijn rekening neemt. Daarnaast kan de Brexit ook gevolgen hebben voor de bescherming van intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen, privacyregels en de wijze van geschillenbeslechting. Om onaangename verassingen in 2021 te voorkomen verdient het dus zonder meer aanbeveling hier tijdig aandacht aan te schenken. Heeft u vragen of hulp nodig? Onze juridische specialisten volgen de ontwikkelingen op de voet. Zij kunnen u adviseren en bijstaan bij onderhandelingen en geschillen.

IP/IT en AVG
Octrooien worden niet geraakt door de Brexit, nu het VK onverkort partij blijft bij het Europees Octrooiverdrag. Bestaande EU merk- en modelregistraties worden door het Intellectual Property Office in het VK omgezet naar nationale Britse registraties. Hiervoor is geen actie vereist van de merkhouder. Uitgangspunt bij een harde Brexit is dat het principe van uitputting van intellectuele eigendomsrechten erkend blijft. Rechten op goederen die met toestemming van de octrooi-, merk- of modelhouder in de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht zullen na de Brexit ook in het VK uitgeput zijn. Goederen die in het VK op de markt zijn gebracht nadat het VK uit de EU is uitgetreden zullen echter niet per se uitgeput zijn in de EER, hetgeen mogelijkheden geeft om op te treden tegen parallelimport vanuit het VK.

Wat betreft privacy zal het VK bij een harde Brexit een derde-land zijn waar de privacy vanuit EU-perspectief niet per se gewaarborgd is. Dat betekent dat u bij transmissie van persoonsgegevens naar het VK zult hebben te voldoen aan de door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gestelde eisen voor veilige data-export, zoals, het afsluiten van een modelcontract van de Europese Commissie. Onze IP/IT en AVG-specialisten en kunnen u begeleiden en adviseren bij al uw vraagstukken.

Fusies & Overnames
De Brexit heeft grote impact op fusie en overnametrajecten. Wat betekent de Brexit concreet voor lopende, reeds afgeronde en toekomstige transacties? Kan een voorgenomen overname worden afgebroken? Kunnen de voorwaarden van een transactie worden aangepast?

Gelet op alle onzekerheden rondom de Brexit zullen bedrijven uit het VK en bedrijven uit andere Europese lidstaten hun concurrentiepositie en de continuïteit van hun activiteiten zoveel als mogelijk willen waarborgen. Een mogelijke waarborg kan zijn het doen van strategische acquisities of het aangaan van joint ventures tussen partijen uit het VK en de EU. Zal het voor bedrijven aan beide zijden gaandeweg moeilijker worden om geschikte overnamekandidaten of partners te vinden? Zullen ingezette overname- of samenwerkingstrajecten juist versneld nog afgerond worden?Onze specialisten van de praktijkgroep Fusies & Overnames kunnen u adviseren over de impact van de Brexit op uw transacties en hoe u hier het beste mee om kunt gaan.  

PUBLICATIES BREXIT DESK

De meeste publicaties zijn in het Engels geschreven.

M&A
26 januari 2021
Brexit & M&A: gevolgen voor targets met Engelse activiteiten en voor Engelse kopers

Export / Douane
4 januari 2021
A hard Brexit after all?

29 september 2020
Update: enforcement new definition of exporter postponed up till 1 January 2021

10 juli 2020
Final call for non-European companies exporting goods from the European Union to revise their supply chain

Fiscaal
4 januari 2021
A hard Brexit after all?

7 februari 2020
Brexit: where do we stand tax wise?

Financieel
5 februari 2020
Financial regulators in Luxembourg and the Netherlands reach agreement with UK FCA in preparation of a no-deal Brexit

10 december 2018
What about Brexit and financial institutions?

12 november 2018
Brexit Alert | Financial services

Divers
8  juni 2016
Brexit: chances on the European continent

Team

Christel Prevoo

Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 20 237 1115

Epke Spijkerman

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 20 23 711 16

Friederike Henke

Hoofd German Desk | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 20 237 1117

Lous Vervuurt

Counsel | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 70 318 4299

Martijn van Emden

Associate | Belastingadviseur
Stuur mij een e-mail
+31 70 318 4200

Philip ter Burg

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 70 318 4828

Gerelateerd nieuws