buren-chinalegalangle-rightangle-left

Internationaal

Internationale praktijkgroepen

24-01-2022

Energielabel C-plicht voor kantoorpanden | Deadline nadert

Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100 m² minimaal beschikken over Energielabel C ofwel een energie-index van 1,3 of beter. Beschikt het gebouw niet over het benodigde label? Dan mag het gebouw niet meer worden gebruikt.

Kantoorgebouwen
De Energielabel C-plicht vloeit voort uit artikel 5.11 van het Bouwbesluit en is van toepassing op alle kantoorgebouwen, behoudens de in het Bouwbesluit genoemde uitzonderingen.

Het Bouwbesluit definieert een kantoorgebouw als een gebouw of gedeelte daarvan met “uitsluitend een of meer kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan”.Om vast te stellen wanneer sprake is van een kantoorgebouw zal dus gekeken moeten worden naar de gebruiksfuncties van dat gebouw.

Er moet allereerst zijn van een gebouw met kantoorfunctie. Daarmee wordt bedoeld dat het gebouw wordt gebruikt voor het doen van “administratie”.Woningen en overige bedrijfsruimtes, waaronder winkels, horeca, scholen en ziekenhuizen, zijn niet labelplichtig.

De labelplicht geldt ook voor nevenfuncties van het kantoorgebouw, indien deze dezelfde gebruiksbestemming hebben en samen een gebruikseenheid vormen. Denk aan een bedrijfsrestaurant of vergaderzaal. Daarnaast kan een kantoorfunctie zelf ook een nevenfunctie van een andere gebruiksfunctie zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kantoren in scholen, ziekenhuizen of winkels. In die gevallen is géén sprake van een kantoorgebouw en geldt de labelplicht niet.3

Uitzonderingen
Er gelden uitzonderingen op de labelplicht.

1. Kantoorfunctie < 50%
De labelplicht is niet van toepassing als het kantoorgebouw onderdeel uitmaakt van een groter gebouw en het totale gebruiksoppervlak van de kantoorfuncties kleiner is dan 50% van het totaal.4

Voorbeeld: een kantoorgebouw dat deel uitmaakt van een gebouw met bijvoorbeeld een industrie- of woonfunctie dat kleiner is dan 50% van de totale GBO, valt buiten de labelplicht. Deze situatie komt in de praktijk veel voor, bijvoorbeeld bij kantoorruimtes in de plint van een appartementencomplex.

2. Kleine gebouwen < 100 m²
De labelplicht is niet van toepassing als het totale gebruiksoppervlak kleiner is dan 100 m². Dit betekent dat een afzonderlijk kantoorgebouw van <100 m² buiten de labelplicht valt. De grens van 100 m² geldt voor het gehele gebouw.

Voorbeeld: twee kantoorruimtes van ieder 60 m² die deel uitmaken van een groter gebouw zijn beide labelplicht.

3. Overige uitzonderingen5:

  • gebouwen waar het binnenklimaat niet wordt geregeld;
  • rijksmonumenten;
  • gebouwen voor erediensten en religieuze activiteiten;
  • gebouwen bestemd voor bedrijfsmatige bewerking, opslag van materialen en goederen of agrarische doeleinden én die een lage energiebehoefte hebben;
  • gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruik;
  • voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, met een verwacht energiegebruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik;
  • losstaande gebouwen met een gebruiksoppervlak van < 50 m²;
  • gebouwen die via de Onteigeningswet zijn verkregen en zullen worden gesloopt.

4. Terugverdientijd > 10 jaar?

Tot slot is de labelplicht niet van toepassing op gebouwen waarvoor maatregelen nodig zijn met een terugverdientijd van meer dan 10 jaar. In dat geval met de gebouweigenaar volstaan met het treffen van alle maatregelen met een terugverdientijd tot en met 10 jaar. De eigenaar dient te kunnen aantonen dat deze maatregelen voor 1 januari 2023 zijn getroffen.

-
1Art. 1.1.3 Bouwbesluit.
2 Art. 1.1.2 Bouwbesluit.
3 MvT, Stb 2018/380, p.9.
4 Art. 5.11.2 Bouwbesluit.
5Art. 2.2 Besluit energieprestatie gebouwen.
-

Dit artikel komt uit een artikelreeks over de energielabel C-plicht. We verwijzen u graag door naar onderstaande pagina voor de overige artikelen.

Energielabel C-plicht | Overzicht alle publicaties

Key contacts

Jonathan Gal

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 20 23 711 01

Jana Nowotny

Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 70 318 4200 / +31 20 237 1114

Gerelateerd nieuws