Internationaal

Internationale praktijkgroepen

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacy & Cookie Policy
Buren N.V. (BUREN) hecht veel belang aan de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij zullen persoonsgegevens altijd verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

BUREN behoudt zich het recht voor deze Privacy & Cookie Policy (Policy) van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in de Policy volgt een duidelijke kennisgeving via onze website.

Deze Policy is voor het laatst aangepast op: 10-5-2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Op onze website www.burenlegal.com worden op een aantal plaatsen persoonsgegevens gevraagd en gebruikt. U kunt bijvoorbeeld een brochure aanvragen, u kunt zich opgeven voor een event of een seminar, solliciteren naar een vacature of u abonneren op de nieuwsbrieven van BUREN. De informatie die u verstrekt (bestaande uit uw naam, functie, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, voorkeurstaal, specifieke rechtsgebieden en jurisdicties waarin u geïnteresseerd bent) zal alleen worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en zal niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan aan u kenbaar op het moment van uw verzoek. Uw informatie zal niet worden bekendgemaakt aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij uw verzoek niet op andere wijze kunnen uitvoeren.

Daarnaast verwerken we persoonsgegevens automatisch voor het technisch en functioneel beheer van onze website en om ervoor te zorgen dat deze voor u eenvoudig te gebruiken is. Voor dit doel kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina's die u bezoekt, de browser die u gebruikt, eerdere bezoeken aan de websites, demografische informatie, en de tijd en duur van uw bezoek. We gebruiken ook cookies voor hetzelfde doel. Cookies helpen ons meer te weten te komen over hoe de website wordt gebruikt, wat ons helpt om de gehele ervaring te verbeteren. Zie hieronder voor verdere informatie over cookies.

Naast de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen door een bezoek aan onze website, verzamelen wij ook persoonsgegevens die u op andere wijze aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door ons uw visitekaartje te geven, of door te solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals van een andere advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van andere openbare bronnen.

De direct en indirect van u verkregen persoonsgegevens zullen te allen tijde worden verwerkt op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang;
 • uw toestemming.

Beveiliging van persoonsgegevens
BUREN en door ons ingeschakelde derden die uw persoonsgegevens verwerken hebben alle passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, onbedoeld verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Deze maatregelen zorgen voor een passend beveiligingsniveau.

Ingeval van een ernstig datalek zal BUREN daarvan melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien het datalek waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor uw persoonlijke levenssfeer zal het datalek tevens aan u worden gemeld.

Hyperlinks
Als u ervoor kiest om inhoud van onze website (bijvoorbeeld een juridische Alert) te delen via sociale-mediasites, zoals LinkedIn, Facebook en / of Twitter, dan zijn uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam en het feit dat u contact hebt met BUREN ook zichtbaar voor de bezoekers van uw persoonlijke webpagina's op deze social media-websites. Het gebruik van dergelijke websites wordt uitsluitend bepaald door de algemene voorwaarden (inclusief het privacy beleid) van de betreffende  sociale media-websites. BUREN is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacy beleid op dergelijke websites voor sociale media en deze Policy zijn evenmin van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Bewaren van gegevens
BUREN bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verkregen zijn en om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

In het geval van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van sollicitaties bewaart BUREN dergelijke gegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijn, behalve wanneer u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven deze langer te bewaren. Dit bijvoorbeeld voor de vervulling van in de toekomst in te vullen functies. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens maximaal 1 jaar bewaren.

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen zodat een website informatie kan opslaan en ophalen.

BUREN maakt uitsluitend gebruik van cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, in het bijzonder om onze website beter te laten werken. Het betreft in het bijzonder analytische cookies.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van meerdere cookies. Deze cookies blijven voor onbepaalde tijd opgeslagen op uw computer. Google Analytics registreert onder meer welke pagina's de bezoekers van onze website bekijken, uit welk land zij afkomstig zijn, waar zij op klikken, welke browser ze gebruiken en welke schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt gebruikt om de website te optimaliseren.

Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door BUREN. BUREN heeft daarom een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU-US Privacy Shield. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google’s Privacy Policy.

Indien u Adobe Flash op uw computer heeft geïnstalleerd en u beluistert audiobestanden of bekijkt videobestanden op deze website, dan zal Google Analytics door middel van een Local Shared Object of Flash Cookie meten hoe vaak een audiobestand en/of videobestand is afgespeeld, hoeveel bezoekers het audiobestand en/of videobestand geheel hebben afgespeeld en hoeveel bezoekers gedurende de duur van het bestand zijn opgehouden met afspelen.

Daarnaast kunnen via deze website door Twitter, Facebook en LinkedIn cookies worden geplaatst omdat bezoekers van onze website door middel van de iconen van deze organisaties de informatie van onze website kunnen delen. Voor meer informatie over de privacyrichtlijnen van deze organisaties verwijzen wij naar de desbetreffende websites

Weigeren en verwijderen van cookies
U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie individueel kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. Een nuttig stappenplan voor het beheren van cookies treft u aan op de website van de Consumentenbond.

Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Wilt u helemaal geen cookies meer ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt.

Let wel, als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. Dit kan de mogelijkheden beperken om onze websites of onderdelen daarvan te gebruiken.

Uw rechten
Met betrekking tot uw persoonsgegevens beschikt u over de volgende rechten:

 • Het recht op inzage, wat betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;
 • Het recht op verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Het recht op dataportabiliteit, wat inhoudt dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder, zoals in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Het recht om een gegeven toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

Met betrekking tot vorenbedoelde rechten geldt dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

Contact
U kunt vorenbedoelde rechten uitoefenen, bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden of vragen met betrekking tot ons privacy beleid stellen door een verzoek daartoe te richten aan Buren N.V., aan de privacy officer van Buren N.V., Antwoordnummer 18482, 2501 WK Den Haag of [email protected].