Internationaal

Internationale praktijkgroepen

Disclaimer

Disclaimer

De hieronder omschreven voorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van deze website (de "website"). Door de website te gebruiken geeft u aan deze voorwaarden te kennen en hiermee in te stemmen.

Informatie
De op of via deze website ter beschikking gestelde informatie is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Deze informatie is niet toegesneden op persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet dienen als persoonlijk of professioneel advies. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
Hoewel met grote zorg samengesteld kan de informatie op de website verouderd, onvolledig of anderszins onjuist zijn. Buren N.V. ("Buren") kan geen enkele garantie geven over de aard of inhoud van de op of via de website verkrijgbare informatie.

Links en referenties
Op de website bevinden zich links of referenties naar externe websites. Buren controleert deze websites niet, en is niet verantwoordelijk voor de technische of inhoudelijke kant van deze websites. Om die reden staat Buren niet in voor de volledigheid of juistheid van de informatie op deze websites of de beschikbaarheid daarvan.

Het vermelden van links of referenties naar externe websites houdt geen band, samenwerking, relatie met of goedkeuring van deze websites in.

Aansprakelijkheid
Buren is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het direct of indirect gebruik van de website of de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Buren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storingen of onderbrekingen in de beschikbaarheid van de website, virussen of andere storende elementen, of het raadplegen of gebruiken van op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Buren is niet aansprakelijk voor elektronische berichten via de website zoals e-mails, vertraging of het onderscheppen of manipuleren door derden van dergelijke berichten. Het gebruik van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie geschiedt geheel voor eigen risico. U bent dus zelf verantwoordelijk voor de door u op basis van deze informatie gemaakte keuzes.

Intellectuele eigendom 
Tenzij anders aangegeven berusten alle rechten op de website en op de op de website ter beschikking gestelde informatie, waaronder mede begrepen auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten, bij Buren.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met deze disclaimer zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Den Haag.