buren-logoburen-chinalegalangle-rightangle-left

Internationaal

Internationale praktijkgroepen

03-03-2020

Het coronavirus in Nederland. Wat wordt van u als werkgever verwacht?

Het Corona-COVID 19 virus verspreidt zich wereldwijd; ook in Nederland zijn nu de eerste besmettingen vastgesteld. Wat wordt van u als werkgever in dit verband verwacht?

Werkgevers in Nederland zijn op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Dit houdt ook in dat werkgevers hun werknemers voorlichting en instructies moeten geven over veilig en gezond werken. Raadpleeg daarom steeds voor actuele informatie de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): www.rivm.nl, de GGD of uw bedrijfsarts.

Vooralsnog geeft het RIVM aan dat er geen reden is voor speciale maatregelen op de werkvloer. Het RIVM geeft aan dat de belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen dezelfde maatregelen zijn die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Dit zijn de volgende:

 • Was je handen regelmatig;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

Advies is om uw werknemers op deze richtlijnen te attenderen en ervoor te zorgen dat in toiletten desinfecterende zeep aanwezig is. Indien werknemers in een omgeving werken waar kans op besmetting bestaat, zult u de werknemer beschermingsmateriaal moeten aanbieden. Het RIVM adviseert mondkapjes overigens alleen voor medisch personeel.
Andere punten waar u als werkgever op dit moment rekening mee kunt houden zijn de volgende:

 • Werknemers kunnen (uiteraard) niet naar gebieden gestuurd worden waarvoor een negatief reisadvies geldt. Zijn er veiligheidsrisico’s, inventariseer dan of een reis echt nodig is of dat er een alternatief is. In het geval een reis nodig is, instrueer de werknemer dan over te nemen veiligheidsmaatregelen. Zie voor actuele informatie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen
 • Als een werknemer ziek is, of het nu hier is of in het buitenland, gelden de normale regels bij ziekte. Dat betekent, uitgaande van de huidige informatie van het RIVM, onder meer het volgende:
  • Als een werknemer geen ziekteverschijnselen heeft (ook al heeft hij een van de risico gebieden bezocht), is er geen reden om de werknemer te weren van het werk.
  • Zolang de werkgever aan alle verplichtingen ter zake van het waarborgen van een veilige werkplek heeft voldaan, mag een werknemer niet zelf bepalen of hij thuis wil werken. Indien hij bezorgd is over de veiligheid van de werkplek, dient hij contact op te nemen met zijn werkgever en desgewenst de GGD.
  • Als een werknemer niet naar het werk wil komen zonder dat de werkgever daarmee instemt, geldt dat als werkweigering. De werkgever mag de loonbetaling dan stopzetten. Het is raadzaam de werknemer wel eerst te waarschuwen wat de consequentie is indien hij besluit niet op het werk te verschijnen.
  • Heeft uw werknemer wel ziekteverschijnselen binnen 2 weken na terugkeer van een bezoek uit een risico gebied, zoals hierboven aangegeven, dan moet hij telefonisch contact opnemen met de huisarts of de GGD. Eveneens dient hij dat te melden aan zijn werkgever. Ook de werkgever kan de GGD hierover raadplegen. Na intern overleg kan de werkgever bepalen of een werknemer die een bezoek heeft gebracht aan een besmet gebied wel of niet op het werk kan worden toegelaten.
  • Indien wordt beslist dat een werknemer 2 weken thuis in quarantaine dient te blijven, mag de werkgever bepalen dat van de werknemer wordt verwacht dat hij vanuit huis werkt, indien dit mogelijk is en de werkgever heeft gezorgd voor de noodzakelijke maatregelen die de arbowetgeving voorschrijft voor thuiswerken. In dit geval, maar ook indien thuiswerken tijdens de quarantaine niet mogelijk is, dient de werkgever het salaris van de werknemer tijdens de quarantaine door te betalen.
  • Er zal steeds van geval tot geval beoordeeld moeten worden of een werknemer aanspraak heeft op loondoorbetaling bij afwezigheid vanwege met het coronavirus samenhangende maatregelen. Hoofdregel is dat een werkgever het loon zal moeten doorbetalen, tenzij het niet verrichten van werk een oorzaak heeft die in redelijkheid voor rekening van de werknemer dient te komen. Zo zal een werknemer die niet tijdig kan terugkeren na vakantie door maatregelen in verband met het coronavirus daar in veel gevallen niets aan kunnen doen, maar de werkgever natuurlijk ook niet. Betreft het een zakenreis, dan zal dit veelal in de risicosfeer van de werkgever liggen. Het is echter de vraag of dit ook geldt voor een vakantie van de werknemer.

Inmiddels heeft de Rijksoverheid een aantal veelgestelde vragen over het coronavirus voor werkgevers en werknemer beantwoord op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers-en-werknemers

Bovenstaande betreft slechts een algemeen en niet uitputtend overzicht en is gebaseerd op de informatie zoals die op dit moment door het RIVM bekend is gemaakt. Raadpleeg voor volledige en actuele informatie altijd de sites van het RIVM en de Rijksoverheid, de GGD of uw bedrijfsarts.

Indien wij behulpzaam kunnen zijn of indien u naar aanleiding van het bovenstaande vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Suzan van de Kam of één van onze andere arbeidsrechtspecialisten.

Key contacts

Suzan van de Kam

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 70 318 4297

Key contacts

Suzan van de Kam

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 70 318 4297

Follow us!
Subscribe newsletter LinkedIn

Gerelateerd nieuws