Internationaal

Internationale praktijkgroepen

07-11-2022

UBO-register voor Trusts en soortgelijke juridische constructies

Inleiding
Het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies (het “Trustregister”) is op 1 november 2022 in werking getreden. Het Trustregister wordt beheerd door het Nederlandse handelsregister. Europese lidstaten zijn verplicht tot het instellen van een register waarin informatie met betrekking tot UBO’s van trusts en soortgelijke juridische constructies wordt opgeslagen. Dit op grond van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (EU/2018/843).

Wat is het Trustregister?
Het Trustregister is een publiek toegankelijk register waarin persoonlijke gegevens van de UBO’s van trusts en soortgelijke juridische constructies (“trusts”) zijn geregistreerd, waaronder begrepen bepaalde fondsen zoals het fonds voor gemene rekening.

Het Trustregister is van toepassing op trusts waarvan de trustee (i) in Nederland woonachtig of gevestigd is, of (ii) buiten de Europese Unie woonachtig of gevestigd is en namens de trust in Nederland een zakelijke relatie aangaat of onroerend goed verwerft.

Wie kwalificeert als UBO?
Ten minste de volgende natuurlijke personen kwalificeren als UBO van trusts:

 • de oprichter(s);
 • de trustee(s);
 • voor zover van toepassing, de protector(s);
 • de begunstigden, of als afzonderlijke begunstigden niet kunnen worden bepaald, de groep van personen voor wiens belang de trust hoofdzakelijk is opgericht of werkzaam is; en
 • elke andere natuurlijke persoon die door directe of indirecte eigendom of via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent.

Welke informatie dient in het Trustregister te worden opgenomen?
Het Trustregister bevat de volgende publiek toegankelijke informatie met betrekking tot trusts:

 • naam en type;
 • datum en plaats van totstandkoming; en
 • doel waarvoor het tot stand is gebracht.

 Het Trustregister bevat de volgende publiek toegankelijke informatie met betrekking tot UBO’s:

 • de naam;
 • geboortemaand en -jaar;
 • woonstaat;
 • nationaliteit; en
 • aard en omvang van het economische belang van de UBO.

De hiernavolgende gegevens in het Trustregister dienen te worden aangeleverd en zijn niet publiekelijk toegankelijk:

 • de geboortedag, de geboorteplaats en het geboorteland van de UBO;
 • het woonadres van de UBO;
 • het Burgerservicenummer of fiscaal identiteitsnummer van de UBO;
 • het e-mailadres van de UBO;
 • afschriften van identiteitsdocumenten van de UBO;
 • afschriften van documenten waarin de informatie over de trusts is opgenomen, waaronder begrepen organisatorische documenten van de trusts; en
 • afschriften van documenten waarmee wordt onderbouwd waarom een persoon de status van UBO heeft en waarmee de aard en omvang van het door de UBO gehouden economisch belang wordt aangetoond.

Wie dient de UBO te registreren?
De trustee van een trust, of degene die een soortgelijke positie vervult, is verplicht de UBO te registreren in het Trustregister. De opgave voor registratie moet gedaan worden binnen een week na ontstaan van de trust. Na registratie wordt een uniek referentienummer toegewezen aan de trust, welke opgenomen moet worden in alle schriftelijke verklaringen die namens de trust worden gedaan.
 
Wat betreft de registratie voor bestaande trusts?
Trustees hebben drie maanden de tijd, vanaf 1 november 2022, om de vereiste informatie voor bestaande trusts te registreren in het Trustregister. De uiterste datum voor de registratie van de UBO van bestaande trusts is daarmee gesteld op 1 februari 2023.

Key contacts

Tibert van Herk

Partner | Kandidaat-notaris
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4814

Brechje van Nes

Associate | Kandidaat-notaris
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4820

Key contacts

Tibert van Herk

Partner | Kandidaat-notaris
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4814

Brechje van Nes

Associate | Kandidaat-notaris
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4820

Volg ons! 
Aanmelden nieuwsbrief LinkedIn

Gerelateerd nieuws