buren-chinalegalangle-rightangle-left

Internationaal

Internationale praktijkgroepen

08-01-2020

Update inzake de invoering van het Nederlandse UBO-register

In ons vorige alert inzake de invoering van het UBO-register, heeft u kunnen lezen dat er werd verwacht dat het UBO-register op 10 januari 2020 zou worden ingevoerd. Inmiddels kunnen wij u informeren dat deze deadline niet zal worden gehaald. In dit alert informeren wij u over het implementatietraject van het wetsvoorstel ‘Implementatiewet registratie van uiteindelijke belanghebbenden van vennootschappen en ander juridische entiteiten’ (het ‘’Wetsvoorstel’’). Daarnaast willen wij u in dit alert wijzen op een paar belangrijke aandachtspunten met betrekking tot het UBO-register.

Dochtervennootschappen van beursgenoteerde vennootschappen
Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen die zijn onderworpen aan bepaalde openbaarmakingsvereisten, zijn niet registratieplichtig voor het UBO-register. Tevens zijn ook Nederlandse 100% dochtervennootschappen van binnen de EU/EER gereguleerde beursgenoteerde vennootschappen onder voorwaarden vrijgesteld van UBO-registratie. Op 3 december 2019 heeft de minister van Financiën verduidelijkt dat deze uitzondering zowel voor directe als voor indirecte 100% dochtervennootschappen geldt.

De status van het Wetsvoorstel en het implementatieproces
Op 10 december 2019 heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel, met enkele wijzigingen daarop, aangenomen. Vervolgens is het Wetsvoorstel bij de Eerste Kamer ingediend. Het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie voor Financiën zal op 28 januari 2020 plaatsvinden. Dit is de eerste fase van de schriftelijke voorbereiding door de Eerste Kamercommissie. De leden van de commissie geven tijdens de schriftelijke voorbereiding schriftelijk commentaar op het voorstel en stellen vragen aan de regering. De regering reageert daarop in een nota of memorie van antwoord. Vervolgens kan er worden overgegaan tot een plenair debat. Tijdens dit debat zal ook de stemming plaatsvinden. De Eerste Kamer kan het voorstel slechts aannemen of verwerpen. De duur van het implementatietraject is dan ook sterk afhankelijk van de inbreng van de commissieleden van de Eerste Kamer. Naar onze huidige verwachting zal het UBO-register in het eerste kwartaal van 2020 inwerkingtreden. Wij zullen u tijdig informeren indien de datum van inwerkingtreding vaststaat.

Wat betekent dit voor u?
Vennootschappen en andere juridische entiteiten die ten tijde van het inwerkingtreden van het Wetsvoorstel in het handelsregister zijn ingeschreven of waarvan al opgave is gedaan ter inschrijving in het handelsregister, hebben een termijn van 18 maanden na inwerkingtreding van het Wetsvoorstel om aan hun verplichtingen te voldoen. Indien een dergelijke vennootschap of andere juridische entiteit wordt opgericht/tot stand komt na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel, moet de UBO-informatie binnen 8 dagen worden geregistreerd (gelijktijdig met de reeds vereiste registratie in het handelsregister).

Wij verwijzen u graag naar ons alert van 11 oktober 2019 voor een uitgebreide behandeling van het UBO-register. Mocht u vragen hebben over wat het UBO-register voor u of uw vennootschap betekent, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Buren kan u helpen bij vragen over de nieuwe verplichtingen die door het Wetsvoorstel (na inwerkingtreding) worden opgelegd. Wij kunnen u onder andere helpen met het UBO-identificatieproces, met het registreren of wijzigen van UBO-informatie in het UBO-register evenals het verzoek aan de Kamer van Koophandel tot het afschermen van UBO-informatie. In Luxemburg doen wij dat al sinds de Luxemburgse wet die een soortgelijk register introduceerde, werd gepubliceerd op 15 januari 2019.

Key contacts

Paul Deloo

Partner | Notaris
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 333 8393

Angelique Gillis

Associate | Kandidaat-notaris
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 237 1102

Volg ons!
Aanmelden nieuwsbrief  LinkedIn

Gerelateerd nieuws