Internationaal

Internationale praktijkgroepen

20-09-2022

Waarom governance, de belangrijkste ESG pijler, noopt tot supply chain DD

Met de opkomst van ESG is vooral veel aandacht uitgegaan naar de sociale en milieu-aspecten van duurzaamheid. De belangrijkste factor, governance, is daarmee ten onrechte onderbelicht gebleven. Goede governance vergt op kort termijn het doorlichten van de supply chain.

Hoe het begon
De voorloper van ESG gaat terug tot de in 19e eeuw, toen de Amerikaanse Quakers op ethische gronden besloten geen investeringen meer te doen die te maken hadden met slavernij en oorlog. In de tweede helft van de vorige eeuw kreeg ESG een boost met Amerika’s anti-apartheid wetgeving en de toegenomen aandacht voor het milieu sinds de Rio- en Kyoto-toppen van de Verenigde Naties. Maar aandacht voor goede corporate governance is er eigenlijk al die tijd al geweest.

Governance
De G van ESG omvat zaken als de corporate structuur, de samenstelling van het bestuur, business ethiek en anti-corruptie.  Alhoewel ons begrip van governance mee-evolueert met de opkomst van ESG, is het van oudere datum dan milieu- en sociale aspecten van ondernemingsbestuur. Veel corporate indicatoren zullen dus informatie bevatten die allang beschikbaar is en wordt gebruikt in bestaande verslaglegging. 

Op de keper beschouwd is governance de belangrijkste factor van ESG, omdat de milieu- en sociale doelstellingen niet kunnen worden gerealiseerd zonder goede governance. Achter elke inbreuk op milieutechnische of sociale doelstellingen ligt immers ineffectieve corporate governance, zoals ontoereikende anti-corruptie maatregelen, perverse incentives, tegenstrijdige lobbyactiviteiten of slecht leiderschap. Effectieve corporate governance is key om goede ESG-voornemens ook daadwerkelijk om te kunnen zetten in concrete, meetbare acties.

Voorbeeldlijst World Economic Forum 
Het World Economic Forum heeft een lijst opgesteld van relevante factoren voor de Governance van een bedrijf (https://www.weforum.org/communities/gfc-on-transparency-and-anti-corruption). Hiermee kan de governance worden getoetst. Deze lijst is echter geen checklist waarmee men na het afvinken automatisch goed zit. Het gaat er bijvoorbeeld niet zozeer om dat er een klokkenluidersregeling is, maar dat deze goed wordt toegepast door het bestuur. Daarnaast is dit ook sector-afhankelijk. In de mining industrie zijn conflictueuze edelstenen (zoals bloeddiamanten) en mineralen relevant, terwijl bij consumentenproducten verantwoorde, niet-misleidende advertising belangrijk is. Daarnaast kan de lokale context ook belangrijk zijn.

CSRD
Veel bedrijven zijn waarschijnlijk dus al goed op weg met de implementatie van de Governance factor van ESG. Belangrijk is wel of er al onderzocht is of de Corporate Sustainability Reporting Directive gaat gelden. Veel bedrijven moeten op korte termijn in het bestuursverslag gaan rapporteren over de negatieve effecten van hun bedrijfsvoering voor mensenrechten, klimaatverandering en over hun milieu-impact. Hiertegen moeten vervolgens maatregelen worden genomen en dit alles moet verantwoord worden. Verzuimt een bedrijf dit te doen, dan kunnen de bestuurders aansprakelijk worden gehouden. Deze regels gaan gelden voor de ruim 9.400 Europese bedrijven met meer dan 500 werknemers en een wereldwijde netto omzet van meer dan EUR 150 miljoen (groep 1). Een tweede groep van zo’n 3.400 kleinere bedrijven met meer dan 250 werknemers en meer dan EUR 40 miljoen omzet in high impact sectoren, zoals textiel, landbouw en mineralenwinning krijgt nog 2 jaar langer de tijd om te gaan rapporteren. Er zijn daarnaast ook nog ruim 2.600 niet-Europese bedrijven die in deze groep 1 of 2 zitten. Vroeger of later krijgt elkbedrijf hier dus mee te maken. 

Supply Chain Due Diligence
Daarbij is het van groot belang om verder te kijken als onderneming. De rapportageverplichting strekt zich namelijk verder uit. Ook -juist!- toeleveranciers en andere contractspartijen vallen hieronder. Voldoen deze partijen wel aan de geldende standaarden ter voorkoming van kinderarbeid en anti-corruptie? Wat is hun milieu-impact en wat wordt eraan gedaan deze te verduurzamen? De afgelopen Corona-jaren hebben laten zien hoe fragiel de supply chain was. Nu deze na het eindigen van de meeste Corona-maatregelen weer aan het herstellen is, is het hoog tijd een supply chain due diligence uit te voeren. Meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

Dit artikel is een bewerking van een eerder verschenen artikel in de nieuwsbrief van General Counsel Netherlands - GCN's General Counsel NL Nieuwsbrief [6 september 2022]: https://www.generalcounsel.nl/.

Key contacts

Paul Josephus Jitta

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 333 8395

Volg ons! 
Aanmelden nieuwsbrief LinkedIn

Gerelateerd nieuws