buren-logoburen-chinalegalangle-rightangle-left
12-10-2021

Hoe gaat de Belastingdienst om met belastingschulden van mijn onderneming na de coronacrisis?

Eerder informeerden wij u over het einde van de steunpakketten en de gevolgen daarvan voor uw onderneming. Gisteren is een Kamerbrief gepubliceerd, waarin de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst – inzicht heeft gegeven in de aanpak van belastingschulden die ondernemers vanwege corona hebben en de dilemma’s die daarbij spelen. In dit alert zullen wij de inhoud van deze Kamerbrief en de daarin genoemde maatregelen bespreken.

Zoals wij eerder hebben toegelicht, zijn ondernemers per 1 oktober 2021 weer verplicht om tijdig aan nieuwe belastingverplichtingen te voldoen. Het kabinet heeft aangegeven dat er nadrukkelijk niet voor wordt gekozen om schulden generiek kwijt te schelden. Als argumenten geeft het kabinet hiervoor aan dat een generieke (gehele of gedeeltelijke) kwijtschelding van de openstaande belastingschulden onrechtvaardig zou zijn tegenover alle ondernemers die hun belastingschuld wel hebben voldaan. Daarnaast verstoort een generieke kwijtschelding de concurrentieverhoudingen tussen ondernemers. Tot slot is een generieke kwijtschelding slechts beperkt effectief voor de totale schuldproblematiek van ondernemingen.

Aanvullend beleid
Ondanks dat het kabinet heeft aangegeven argumenten te zien om terughoudend te zijn met aanvullend beleid, wil het kabinet desondanks voorkomen dat in de kern gezonde bedrijven toch tussen wal en schip raken als zij vanaf 1 oktober 2022, door een uitgestelde belastingschuld, bovenop hun vaste lasten een extra maandelijkse aflossingslast krijgen die zij niet kunnen voldoen.

Soepelere opstelling bij saneringsakkoord
Concreet betekent dit het volgende. Mocht u als ondernemer een saneringsakkoord, daaronder mede begrepen een akkoord als bedoeld in de WHOA, aanbieden aan uw schuldeisers, dan zal de Belastingdienst ten opzichte van zijn eerdere beleid niet langer willen vasthouden aan zijn preferente positie. In een eerder alert hebben wij reeds toegelicht wat het beleid van de Belastingdienst eerder was ten aanzien van de aanbieding van een saneringsakkoord. Dat beleid kwam erop neer dat de Belastingdienst als schuldeiser pas instemt met een saneringsakkoord indien het uit te keren bedrag van de belastingschuld ten minste het dubbele percentage zou bedragen van hetgeen de concurrente schuldeisers ontvangen. Maar dit gaat nu veranderen. De Belastingdienst (en Douane) zullen zich namelijk soepeler gaan opstellen bij een saneringsakkoord waarbij aan de Belastingdienst hetzelfde uitkeringspercentage als dat aan de concurrente schuldeisers mag worden aangeboden. Het vereiste van het dubbele percentage wordt daarmee tijdelijk afgeschaft. De kans dat u hierdoor als ondernemer een succesvol saneringsakkoord kunt aanbieden aan uw schuldeisers, wordt hiermee vergroot nu de Belastingdienst in feite eenzelfde rang aanneemt als de concurrente schuldeisers. Dit beleid wordt toegepast in de periode van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023.

Nogmaals verzoek uitstel van betaling
Verder kunnen ondernemers die niet onmiddellijk vanaf 1 oktober 2021 aan hun nieuwe betalingsverplichtingen kunnen voldoen een verzoek doen om uitstel van betaling voor deze nieuwe schuld. De tegemoetkoming geldt alleen voor ondernemers die al corona-uitstel hebben gekregen vóór 1 oktober 2021. De regeling is daarnaast beperkt tot de belastingmiddelen die onder het corona-uitstel vallen. Deze uitstelregeling geldt alleen voor uitzonderingsgevallen en heeft strikte voorwaarden. Het verzoek om uitstel van betaling kan tot en met 31 januari 2022 worden gedaan.

Als uw verzoek om uitstel van betaling wordt toegewezen dan wordt uw nieuwe schuld meegenomen in de betalingsregeling van 60 maanden. Indien u niet kunt voldoen aan de lopende betalingsverplichtingen vanaf 1 oktober 2021, heeft dit geen effect op de betalingsregeling van 60 maanden. U kunt dan voor uw coronaschulden nog steeds gebruik van deze betalingsregeling.

Advies en begeleiding van BUREN kan u helpen bij oplossingen voor eventuele liquiditeitsproblemen of discontinuïteit. Neemt u gerust contact met ons op.

Key contacts

Ruud Brunninkhuis

Senior Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 70 318 4200

Laurens Prickartz

Senior Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 70 318 4200

Hannah de Waard

Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 70 318 4200

Ashley Snel

Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 70 318 4889

Follow us!
Subscribe newsletter  LinkedIn

Gerelateerd nieuws