buren-logoburen-chinalegalangle-rightangle-left

Internationaal

Internationale praktijkgroepen

18-12-2018

Voorontwerp bedenktijd gepubliceerd

Op 7 december is het langverwachte consultatievoorstel betreffende het inroepen van een bedenktijd door het bestuur van een beursgenoteerde vennootschap gepubliceerd. Wordt een voorstel gedaan tot strategiewijziging of wordt een vijandig bod uitgebracht, dan kan het bestuur van de vennootschap een bedenktijd inroepen. Tijdens de bedenktijd wordt het recht van de algemene vergadering om bestuurders en commissarissen te schorsen en te ontslaan gedurende maximaal 250 dagen opgeschort. Met het voorontwerp wordt tegemoet gekomen aan het regeerakkoord van het kabinet Rutte III, waarin de bedenktijd is aangekondigd.

Redenen voor invoering bedenktijd
Uit de toelichting van de ministers valt op te maken dat het bestuur van een beursgenoteerde vennootschap, op het moment dat er invloed wordt uitgeoefend op de strategie, tijd en rust moet hebben voor de inventarisatie en weging van belangen van de bij de onderneming betrokken stakeholders. Langetermijnwaardecreatie, zoals ook door de Nederlandse corporate governance code gepropageerd, staat centraal. Volgens de toelichting van de ministers, past de bedenktijd binnen de kaders van de richtlijn aandeelhoudersrechten en de overnamerichtlijn en is verdedigbaar dat de bedenktijd niet als belemmering van de vrijheid van vestiging, noch van het vrij verkeer van kapitaal kan worden beschouwd.  

Primaat strategie bij het bestuur
Het primaat van het bestuur ten aanzien van de strategie wordt in de wet geëxpliciteerd. In feite gaat het hier om een codificatie van een aantal uitspraken van de Hoge Raad (ABN AMRO, ASMI en Fugro/Boskalis).

Inroepen bedenktijd
Uit het consultatievoorstel blijkt dat de bedenktijd kan worden ingeroepen in drie situaties:

  1. een aandeelhouder doet voorstellen tot benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders en commissarissen;
  2. een aandeelhouder doet voorstellen tot wijziging van statutaire bepalingen die betrekking hebben op benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders en commissarissen;
  3. een vijandig openbaar bod is aangekondigd of uitgebracht op de aandelen.

De bedenktijd duurt maximaal 250 dagen, gedurende welke periode het recht van de algemene vergadering om bestuurders en commissarissen te schorsen en te ontslaan wordt opgeschort. De gedachte is dat tijdens de bedenktijd een zorgvuldige dialoog tussen de vennootschapsleiding en de stakeholders plaatsvindt. Tot de stakeholders behoren in ieder geval 3%-aandeelhouders en de ondernemingsraad.

Waarborgen
Het voorontwerp bevat een aantal waarborgen om te voorkomen dat de bedenktijd zomaar wordt ingeroepen:

  1. het verzoek en het bod van de aandeelhouder moeten wezenlijk in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming;
  2. het inroepen van de bedenktijd vereist de goedkeuring van de raad van commissarissen;
  3. het bestuur heeft de verplichting om tijdens de bedenktijd tot een zorgvuldige beleidsbepaling te komen en legt een verslag van het tijdens de bedenktijd gevoerde beleid ter inzage ten kantore van de vennootschap en op de website;
  4. aandeelhouders met een belang van ten minste 3% kunnen de Ondernemingskamer verzoeken om de bedenktijd te beëindigen. 

Cumulatie met andere beschermingsmaatregelen
Uit de toelichting op het voorontwerp volgt dat een vennootschap die prioriteitsaandelen en/of beschermingsprefs kent, ook de bedenktijd kan inroepen. Cumulatie van beschermingsmaatregelen is dus mogelijk. Dit wijkt af van wat eerder in het regeerakkoord stond. Het wordt aan de rechter overgelaten of een combinatie van verschillende beschermingsmaatregelen in een specifieke situatie geoorloofd is.

Verwachte gevolgen
Wij verwachten dat de bedenktijd vooral gebruikt zou kunnen worden door beursgenoteerde vennootschappen die zich niet van beschermingsmiddelen bedienen of die geen grootaandeelhouder kennen. Dat is een kleine groep beursgenoteerde vennootschappen.

Timing
De consultatie eindigt op 7 februari 2019, waarna vermoedelijk een wetsontwerp zal worden opgesteld. De verwachting is dat de nieuwe wettelijke regeling op zijn vroegst eind 2019 in werking zal treden.

Wilt u ons nieuws direct in uw mailbox ontvangen? Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbriefOf volg ons via LinkedIn

Key contacts

Robrecht Timmermans

Partner | Kandidaat-notaris
Stuur mij een e-mail
+31 20 333 8394

Gerelateerd nieuws