Internationaal

Internationale praktijkgroepen

Veelgestelde vragen bij faillissementen

Veelgestelde vragen bij faillissementen

Via deze pagina vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen (FAQ) die zien op de afwikkeling van faillissementen. Deze FAQ is slechts bedoeld om antwoorden te geven op algemene vragen. Op deze FAQ is een disclaimer* van toepassing.

Ik heb een vraag over:

Algemeen
 • Ik heb voorafgaand aan het faillissement beslag gelegd ten laste van de gefailleerde. Wat gebeurt er met dit beslag?
  De faillietverklaring heeft tot gevolg dat in principe alle gelegde beslagen vervallen (artikel 33 lid 2 Faillissementswet). 
   
 • Ik heb goederen onder eigendomsvoorbehoud geleverd. Kan ik deze goederen terugkrijgen?
  Als u zich op het standpunt stelt dat u goederen aan gefailleerde heeft geleverd onder eigendomsvoorbehoud, dient u dit zo spoedig mogelijk bij de curator bekend te maken door indiening van uw vordering met opgave van het eigendomsvoorbehoud. U dient alle relevante bewijsstukken aan de curator toe te sturen. Zie onder het kopje “Hoe dien ik mijn vordering in?” van deze FAQ hoe u een vordering kan indienen.
   
 • Ik heb voorafgaand aan het faillissement nog goederen besteld bij de gefailleerde. Krijg ik deze goederen nog geleverd?
  Goederen worden in principe vanaf het moment van faillietverklaring niet meer geleverd. U kunt in dat geval een vordering indienen bij de curator. Zie onder het het kopje “Hoe dien ik mijn vordering in?” van deze FAQ hoe u uw vordering kunt indienen.
   
 • Ik heb een overeenkomst met de gefailleerde. Wordt deze overeenkomst door het faillissement beëindigd?
  Nee, in principe niet. Door het faillissement worden overeenkomsten niet automatisch beëindigd. Indien de overeenkomst hierover iets anders bepaald, kan dit onder omstandigheden anders zijn. De curator kan de overeenkomst in principe ook niet opzeggen vanwege het faillissement tenzij in de betreffende overeenkomst anders is overeengekomen. U kunt contact met ons op te nemen voor vragen over de nakomingsverplichting (gestandddoening) van een overeenkomst of beëindiging daarvan door een e-mail te sturen. Graag wijzen wij erop dat de wet voor specifieke overeenkomsten wel nadrukkelijke en bijzondere opzegmogelijkheden geeft. Voorbeelden hiervan zijn huurovereenkomsten voor roerende en onroerende zaken, arbeidsovereenkomsten en huurkoop.
   
 • Ik verhuur een ruimte of roerende zaak aan de gefailleerde. Wordt deze huurovereenkomst door het faillissement beëindigd?
  De huurovereenkomst wordt niet automatisch beëindigd vanwege het faillissement. Dat is slechts anders voor huurovereenkomsten met betrekking tot roerende zaken voor zover de huurovereenkomst dat zelf bepaalt. Zowel de curator als de verhuurder kunnen de huurovereenkomst wel tegen een wettelijke termijn van maximaal drie maanden opzeggen (of korter als dit voortvloeit uit de overeenkomst of plaatselijk gebruik). Onderzocht dient te worden of de huurovereenkomst zelf specifieke opzegmogelijkheden bevat.
   
 • Ik heb nog goederen van de gefailleerde in mijn bezit. Wat moet ik met deze goederen doen?
  Deze goederen moeten zo snel mogelijk bij de curator worden ingeleverd, tenzij de curator andere afspraken met u heeft gemaakt. U kunt informatie over de goederen verstrekken en/of een afspraak maken om de goederen af te geven bij de curator door een e-mail te sturen.
   
 • Ik heb een schuld bij de gefailleerde, maar de gefailleerde heeft ook nog een schuld bij mij. Kan ik mijn schuld bij de gefailleerde verrekenen met de vordering die ik op gefailleerde heb?
  In beginsel kunt u uw schuld aan een gefailleerde verrekenen met een schuld van gefailleerde op u, indien deze vorderingen zijn ontstaan vóór de faillietverklaring of voortvloeien uit handelingen, vóór de faillietverklaring met de gefailleerde verricht. Als u een beroep op verrekening wenst te doen, kunt u contact opnemen met de curator door een e-mail te sturen. Of de verrekening mogelijk is, is uiteindelijk aan de beoordeling van de curator.
   
 • Na het faillissement heb ik nog geld op de rekening van de gefailleerde overgemaakt. Kan ik dit geld terugkrijgen?
  Hier is geen duidelijk antwoord op te geven. U dient namelijk aan te tonen dat er sprake is van een onverschuldigde betaling en een onmiskenbare vergissing. In dat uitzonderlijke geval is het mogelijk dat u geld terug kunt krijgen. U dient contact op te nemen met de curator door een e-mail te sturen om een beroep te doen op terugbetaling.
   
 • De gefailleerde heeft een vordering op mij. Moet ik deze vordering nog betalen?
  Een faillissement maakt hierin in principe geen verandering. U dient deze vordering te voldoen. Neemt u met de curator contact op over de wijze waarop de vordering kan worden betaald en op welk rekeningnummer deze voldaan moet worden door een e-mail te sturen.
Vorderingen
 • Hoe dien ik mijn vordering in?
  U kunt uw vordering(en) indienen via de button ‘vordering indienen’ op de detailpagina van het betreffende faillissement. U kunt ook bijlagen uploaden. Indien dit niet mogelijk is, adviseren wij u contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen. Let erop dat u uw vordering altijd onderbouwt met schriftelijk bewijs waaruit de aard en het bedrag van de vordering, de berekening van uw vordering en/of een eventueel voorrecht, pandrecht, recht van hypotheek, eigendomsvoorbehoud of retentierecht blijkt.
   
 • Krijg ik een bevestiging van mijn ingediende vordering(en)?
  Nadat u uw vordering heeft ingediend, zal de curator de vordering voorlopig beoordelen. Het feit dat u uw vordering heeft ingediend, betekent niet automatisch dat deze vordering is geplaatst en/of wordt erkend of betwist. Indien uw vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren of op de lijst van voorlopig betwiste crediteuren, dan ontvangt u daarvan een aparte bevestiging. Het kan enige tijd duren voordat de eerste voorlopige beoordeling is afgerond en u bericht van/namens de curator ontvangt.
   
 • Ik wil (contact)informatie met betrekking tot mijn ingediende vordering(en) wijzigen. Hoe doe ik dat?
  U kunt de gewijzigde informatie bij de curator doorgeven door een e-mail te sturen. Vermeldt daarbij altijd de naam van de gefailleerde en de naam van de partij die de vordering heeft ingediend met toezending van de onderliggende stukken.
   
 • Wat houdt een voorlopige erkenning van mijn vordering in?
  Een voorlopige erkenning houdt in dat de curator voorlopig van oordeel is dat de vordering  kan worden genoteerd op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Als blijkt dat er voldoende vermogen in de boedel aanwezig is om een uitbetaling aan de schuldeisers te doen, zal de curator de vordering(en) definitief gaan beoordelen. Het is daarom mogelijk dat de curator, na een voorlopige erkenning, tot een ander definitief oordeel komt. U wordt daarover dan geïnformeerd.
   
 • Wat houdt een voorlopige betwisting van mijn vordering in?
  Een voorlopige betwisting houdt in dat de curator voorlopig van oordeel is dat de vordering moet worden genoteerd op de lijst van voorlopig betwiste crediteuren. Mogelijk is meer informatie nodig om een oordeel te geven over het bestaan van de vordering. In het geval van betwisting neemt de curator contact met u op om u te informeren over de reden van de betwisting.
   
 • Ontvang ik een uitkering op mijn vordering?
  Als uw vordering erkend is, betekent dit nog niet dat u (een deel van) uw vordering betaald krijgt. De curator betaalt de vordering slechts indien er voldoende gelden beschikbaar zijn om de schuldeisers (geheel of gedeeltelijk) te betalen. Bij de betaling van schuldeisers houdt de curator de wettelijke rangorde aan. Dit houdt in dat bepaalde schuldeisers met bijvoorbeeld een voorrecht eerst helemaal betaald moeten zijn voordat andere schuldeisers (een deel van) hun vordering betaald krijgen. Wij adviseren de faillissementsverslagen te bestuderen om de voortgang na te gaan en de kansen op een uitkering te beoordelen. Als u een uitkering krijgt, ontvangt u hierover bericht.
Activa
 • Ik wil activa in een faillissement kopen. Hoe weet ik welke activa er is en waar kan ik mij melden?
  U kunt op de detailpagina van een faillissement informatie vinden of en zo ja welke activa te koop worden aangeboden (inclusief de biedingsvoorwaarden). De verdere procedure over het kopen van activa wordt hier ook uitgelegd.
De rol van de curator
 • Wat is de taak van de curator?
  De curator is belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. Dit doet de curator onder andere door vorderingen die de gefailleerde heeft te innen en de activa te gelde te maken. Daarnaast doet de curator onderzoek naar de oorzaken van het faillissement. Dit wordt ook wel het oorzaken- of rechtmatigheidsonderzoek genoemd. Ook dient de curator bij het beheer en de vereffening van de failliete boedel te onderzoeken of er sprake is van onregelmatigheden die het faillissement, althans mede, hebben veroorzaakt, de vereffening van de failliete boedel bemoeilijken of het tekort in het faillissement hebben vergroot. Indien aan de orde, zal de curator hiervan in overleg met de rechter-commissaris melding of aangifte doen bij de bevoegde autoriteiten. De curator staat bij zijn handelen onder toezicht van een rechter-commissaris.
De rechter-commissaris
 • Wat is de taak van de rechter-commissaris?
  De rechter-commissaris houdt toezicht op het beheer en de vereffening van de failliete boedel. De Faillissementswet bepaalt in dit kader dat de curator voor bepaalde handelingen eerst toestemming, goedkeuring of machtiging nodig heeft van de rechter-commissaris. Bijvoorbeeld voor voortzetting van de onderneming, opzegging van de huurovereenkomst of ontslag van werknemers. Ook kan de rechter-commissaris een faillissementsverhoor op de rechtbank organiseren.
Mijn rechten als werknemer
 • Kan de curator mij ontslaan?
  In een faillissement kan de curator u ontslaan indien hij daartoe machtiging van de rechter-commissaris heeft verkregen. Tegen een verkregen machtiging van de rechter-commissaris kunt u in principe in beroep. Voor uw recht op een uitkering is dit – anders dan buiten faillissement – echter niet noodzakelijk. Wij adviseren u zich hierover eerst te laten informeren door een advocaat en u juridisch te laten bijstaan.
   
 • Wat is de opzegtermijn?
  De curator kan de arbeidsovereenkomst opzeggen tegen de in de overeenkomst overeengekomen opzegtermijn of, als dit niet (uitdrukkelijk) is overeengekomen, de wettelijke opzegtermijn. Is de opzegtermijn langer dan zes weken, dan kan de curator de arbeidsovereenkomst desondanks opzeggen tegen een datum van maximaal zes weken na de opzegging.
   
 • Krijg ik mijn salaris nog betaald?
  Op basis van de Werkloosheidswet vergoedt het UWV in geval van een faillissement van een werkgever – onder bepaalde voorwaarden – het achterstallige salaris van een nog in dienst zijnde werknemer. De regeling waarin dit is vastgelegd heet officieel de loongarantieregeling. Of en welk salaris wordt (door)betaald is naar uitsluitend oordeel van het UWV. De hoogte van de loondoorbetaling wordt onder meer vastgesteld aan de hand van een maximaal dagloon.
   
 • Waaruit bestaat mijn salaris?
  Het UWV betaalt op basis van de loongarantieregeling in beginsel:

  - Het loon dat u nog tegoed heeft over maximaal 13 weken tot de opzegdatum. Bijvoorbeeld achterstallig loon en overuren. Ook uw saldo aan vakantiedagen en vakantiegelden komen mogelijk onder voorwaarden voor vergoeding in aanmerking.

  - Het loon over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken na de opzegdatum. Was u op 1 januari 1999 minimaal 1 jaar in dienst bij uw werkgever en was u toen 45 jaar of ouder? Dan geldt voor u mogelijk een langere opzegtermijn.

  Vallen uw salarisaanspraken niet geheel onder de loongarantieregeling, dan kunt u uw resterende vordering bij de curator indienen. Zie onder het kopje “Hoe dien ik mijn vordering in?” hoe u deze vordering kunt indienen.

 • Heb ik recht op een transitievergoeding?
  In een faillissement bestaat geen recht op betaling van een transitievergoeding.
   
 • Ik zou op vakantie gaan tijdens mijn opzegtermijn. Kan ik nog op vakantie gaan nu ik ben ontslagen?
  U kunt – indien u voldoende vakantiedagen heeft – pas na goedkeuring van de curator verlofdagen opnemen. U dient dit vervolgens ook te overleggen met uw contactpersoon bij het UWV.
   
 • Moet ik mij bij het UWV aanmelden?
  U hoeft zich niet aan te melden bij het UWV. Het UWV wijst een behandelaar aan. De behandelaar neemt contact met u op. Wij adviseren eerst bericht van het UWV en de curator af te wachten.
   
 • Moet ik tijdens de opzegtermijn blijven werken?
  Gedurende de opzegtermijn dient u te blijven voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit uw arbeidsovereenkomst. Dat betekent dat u verplicht bent te werken, tenzij de curator u heeft vrijgesteld. De curator kan beslissen dat u tijdens de opzegtermijn niet meer hoeft te werken. Indien u niet aan uw verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst blijft voldoen, kan dit gevolgen hebben voor uw rechten onder de loongarantieregeling en de uitbetaling van (achterstallig) salaris.
Rechtmatigheid/onregelmatigheden en tips melden
 • Ik heb een tip of ik ben op de hoogte van onregelmatigheden met betrekking tot een specifiek faillissement. Waar kan ik mij melden?
  U kunt zich hier melden indien u tips heeft of op de hoogte bent van onregelmatigheden of relevantie informatie hierover heeft. 
   
 • Wat doet de curator als er sprake is van onregelmatigheden of fraude in een faillissement?
  Indien sprake is van fraude dan is het mogelijk dat de curator een melding of aangifte doet bij het Openbaar Ministerie of de FIOD. Daarnaast kan de curator proberen eventuele schade op de betrokken persoon te verhalen door een aansprakelijkstelling en/of het starten van een procedure.
De afwikkeling van een faillissement
 • Hoe lang duurt het voordat het faillissement wordt afgewikkeld?
  Ieder faillissement is anders en daarom kan er vooraf ook geen termijn worden gegeven voor de afwikkeling van een faillissement. Wij adviseren u de faillissementsverslagen te volgen op onze website. Hierin worden nadere uitingen gedaan over de voortgang en afwikkeling. Onder normale omstandigheden wordt elke drie maanden een nieuw faillissementsverslag gepubliceerd. De verslagen zijn naast op onze website, ook te vinden op www.rechtspraak.nl.
   
 • Wat is een verificatievergadering?
  Indien er voldoende gelden beschikbaar zijn om aan concurrente schuldeisers een deel van hun vordering te betalen dan wordt een verificatievergadering gehouden. Voordat de gelden verdeeld kunnen worden onder de schuldeisers van de gefailleerde moet definitief worden vastgesteld wat de verschillende schuldeisers te vorderen hebben en wat de onderlinge rang is van de verschillende schuldvorderingen. Het vaststellen van de hoogte en rang van de prefaillissementsschulden (preferente, concurrente en achtergestelde) wordt gedaan tijdens de verificatievergadering.
   
 • Wat is een crediteurenakkoord in faillissement?
  Een crediteurenakkoord (of faillissementsakkoord) is een akkoord tussen een schuldenaar en zijn schuldeisers waarbij de schuldenaar aanbiedt een schuld gedeeltelijk te voldoen tegen finale kwijting. Nadat een crediteurenakkoord door de rechtbank is gehomologeerd, eindigt het faillissement en blijft de schuldenaar bestaan.
   
 • Hoe kan ik op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in een specifiek faillissement?
  Informatie over de status van een faillissement kunt u vinden in de faillissementsverslagen. Deze faillissementsverslagen kunt u op de detailpagina’s van het betreffende faillissement vinden.  U kunt zich op de detailpagina van het faillissement via de button 'volg dit faillissement' ook aanmelden om een faillissement te volgen. U ontvangt dan automatisch een melding als er nieuwe informatie beschikbaar is over het betreffende faillissement.

*Disclaimer:
Informatie wordt alleen verstrekt bij wege van algemene informatieverschaffing en kan niet worden beschouwd als juridisch (individueel) advies. Gebruikers wordt geadviseerd nader juridisch advies te vragen voor hun individuele situatie. Er kunnen geen garanties en/of rechten worden ontleend aan de op deze website verstrekte informatie. Buren N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid.