Internationaal

Internationale praktijkgroepen

04-01-2024

BTI publiceert 3 handleidingen voor de Wet Vifo

Op 1 juni 2023 is de Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo) in werking getreden. De Wet Vifo biedt een mechanisme voor het screenen van bedrijfsovernames waarbij bedrijven betrokken zijn die hetzij actief zijn op het gebied van (zeer) sensitieve technologie, hetzij exploitanten van bedrijfscampussen of aanbieders van vitale processen zijn. Sinds 1 juni 2023 moeten fusies en overnames die voldoen aan de eisen van de Wet Vifo worden gemeld bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI).

Sinds de inwerkingtreding heeft BUREN klanten geadviseerd over diverse transacties die onder het bereik van de Wet Vifo vielen. Gezien de recente inwerkingtreding van de wet is gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over enkele begrippen en de uitleg daarvan. Dat is onder meer het geval wanneer het gaat over de vraag of een overdracht van vermogensbestanddelen kwalificeert als een wijziging van zeggenschap over een doelonderneming, in het bijzonder wanneer een meldingsplichtige wat verder van de materie af staat (zoals een curator in faillissement).

Het BTI heeft recent handleidingen opgesteld om invulling te geven aan de in de Wet Vifo gestelde criteria. Dit is op basis van de casussen die het BTI in de eerste zes maanden sinds inwerkingtreding van de wet behandeld heeft. De handleidingen kunnen door het BTI gewijzigd worden in het geval van veranderende inzichten, marktontwikkelingen of technische ontwikkelingen of in het geval van wijzigingen in wet- of regelgeving.

De thans beschikbare handleidingen betreffen de volgende onderwerpen:

  1. Interne herstructureringen onder de Wet veiligheidstoets
    Deze handleiding gaat nader in op de vraag wanneer een interne herstructurering een verwervingsactiviteit kan zijn in de zin van de Wet Vifo. In het bijzonder gaat deze handleiding dieper in op de complexe vraagstukken rondom interne herstructureringen, waarbij de zeggenschap binnen een groep verandert door middel van transacties. De motivaties achter dergelijke herstructureringen kunnen variëren van fiscale overwegingen tot boekhoudkundige, rapportage- en bedrijfskundige aspecten.
  2. “Vermogensbestanddelen”
    Deze handleiding behandelt de vraag wanneer de verkrijging of verwerving van een of meer “vermogensbestanddelen” kwalificeert als verwervingsactiviteit in de zin van de Wet Vifo.
  3. Actief zijn op
    Deze handleiding richt zich op de vraag wanneer een onderneming daadwerkelijk actief is op het gebied van sensitieve technologie. Hierbij gaat het om technologie als gedefinieerd in artikel 8, eerste lid (producten voor tweeërlei gebruik en militaire goederen), en artikel 8, derde lid, van de Wet Vifo (technologieën die aanvullend als sensitief zijn aangewezen).

Binnenkort zullen wij u via aparte artikelen informeren over de inhoud van de handleidingen.

De handleidingen zijn hier te vinden:

https://www.bureautoetsinginvesteringen.nl/documenten/publicaties/2023/12/13/handleidingen

Als u vragen hebt over de Wet Vifo of hulp nodig hebt bij het invullen van het BTI-meldingsformulier, neem dan contact op met Friederike Henke, Susanna Tang of een van de andere BUREN-specialisten van onze afdeling Corporate.

Key contacts

Friederike Henke

Hoofd German Desk | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 333 8390

Susanna Tang

Senior Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 333 83 90

Key contacts

Friederike Henke

Hoofd German Desk | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 333 8390

Susanna Tang

Senior Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 333 83 90

Volg ons! 
Aanmelden nieuwsbrief LinkedIn

Gerelateerd nieuws