buren-chinalegalangle-rightangle-left

Internationaal

Internationale praktijkgroepen

14-11-2022

Hoe wijzigt de WHOA na implementatie van de Herstructureringsrichtlijn?

Op 21 februari jl. heeft de Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind het wetsvoorstel voor de Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze richtlijn, ook wel de Herstructureringsrichtlijn genoemd, bepaalt dat iedere lidstaat in de volgende punten moet voorzien:

  1. een onderneming in financiële moeilijkheden toegang heeft tot een doeltreffend preventief herstructureringsstelsel dat de mogelijkheid biedt insolventie te voorkomen;
  2. een natuurlijke persoon die een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit uitoefent (hierna: ondernemer), een tweede kans kan krijgen in de vorm van een kwijtschelding van zijn schuld en de opheffing van een eventueel bij de faillietverklaring opgelegd beroepsverbod;
  3. procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld efficiënter worden en daardoor minder lang duren, en
  4. informatie over de effectiviteit van insolventieprocedures wordt verzameld.

De wetgever heeft er blijkens het wetsvoorstel voor gekozen om de al bestaande WHOA-regeling te laten dienen als implementatie van de Herstructureringsrichtlijn. De WHOA-regeling wordt wel aangepast. Het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door aanneming van een drietal amendementen van het lid Van Nispen, is op 1 november jl. door de Tweede Kamer aangenomen.

Een belangrijk aangenomen amendement is dat in de Wet op de ondernemingsraden wordt geregeld dat als een accountantsverklaring een negatieve verklaring (een verklaring betreffende materiële onzekerheden die verband houden met gebeurtenissen of omstandigheden die gerede twijfel kunnen doen rijzen of de rechtspersoon zijn werkzaamheden voort kan zetten) omvat, deze accountantsverklaring onverwijld door de accountant naar de ondernemingsraad wordt gezonden. Hiermee wordt beoogd de ondernemingsraad steun te verstrekken bij het beoordelen van de economische situatie van de schuldenaar. Het idee is dat op deze wijze een ondernemer ertoe wordt aangezet om het overleg over de financiële positie met de ondernemingsraad (op tijd) te starten.

Het gewijzigd voorstel van wet zal nu door de Eerste Kamer worden behandeld.

Wij hebben in een document aangegeven op welke punten de WHOA-regeling wordt aangepast. Dit document kan via deze link worden geraadpleegd.

Key contacts

Ruud Brunninkhuis

Senior Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Key contacts

Ruud Brunninkhuis

Senior Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Volg ons!
Aanmelden nieuwsbrief  LinkedIn

Gerelateerd nieuws