buren-chinalegalangle-rightangle-left

Internationaal

Internationale praktijkgroepen

10-04-2020

UPDATE | Arbeidsgerelateerde maatregelen met betrekking tot het coronavirus

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus extra economische maatregelen te nemen om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen die het kabinet al eerder nam om ondernemers die worden getroffen door het coronavirus waar mogelijk tegemoet te komen. Wij schreven hierover al een eerder alert. Hieronder de maatregelen op een rij.

ARBEID 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
Hieronder hebben vindt u een korte uitleg van de NOW. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Alert NOW

Wat houdt de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) in?
Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen - gerelateerd aan het omzetverlies - bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers betalen het loon aan werknemers 100% door. UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Het UWV zal vervolgens een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

Voor wie kan een aanvraag worden ingediend? 
De tegemoetkomingsregeling voorziet in ondersteuning in de vorm van tegemoetkoming in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de subsidieperiode en loon ontvangen. Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten met behulp van de tegemoetkoming in de loonkosten in dienst houden. Ook uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een aanvraag indienen.

Voorwaarden deelname NOW-regeling
Aan deelname aan de regeling zijn onder meer de volgende voorwaarden verbonden: 1) een inspanningsverplichting van de werkgever om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en 2) de werkgever dient zich eraan te committeren geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de subsidieperiode.

Vanaf wanneer kan een aanvraag worden ingediend?
Werkgevers kunnen vanaf maandag 6 april 2020 9:00 uur het Formulier Aanvraag Tegemoetkoming indienen bij het UWV. Het UWV geeft op haar website aan welke gegevens nodig zijn voor de aanvraag.

Wat gebeurt  er met reeds ingediende wtv-aanvragen?
Verleende toekenningen voor werktijdverkorting blijven van kracht. Als de werkgever na afloop daarvan verlenging wenst, kan hij een aanvraag indienen op basis van de NOW. Reeds ingediende (nog niet behandelde) wtv-aanvragen worden beschouwd als ingediende aanvragen voor de nieuwe regeling; wel zal aanvullende informatie opgevraagd worden bij de indieners.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Inkomensondersteuning en bedrijfskrediet
De Tozo ondersteunt zelfstandige ondernemers (inclusief zzp’ers) met inkomensondersteuning (maximaal 3 maanden) en bedrijfskrediet. De regeling is gebaseerd op het al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt.
 
De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Ook is er geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan de bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling.
 
Zelfstandige ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal EUR 10.157 met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost.

Voorwaarden
De regeling geldt voor gevestigde zelfstandigen (inclusief zzp’ers), die in Nederland woonachtig zijn. Wij merken dat in het buitenland woonachtige ondernemers met een onderneming in Nederland (vooralsnog) in beide landen buiten de boot vallen. Aanvragers moeten onder meer voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek, hetgeen betekent dat zij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest.

Op krijgiktozo.nl kunnen ondernemers zelf beoordelen of zij in aanmerking komen voor deze regeling.

Aanvragen
Aanvragen kunnen via een digitaal aanvraagformulier worden ingediend bij uw woongemeente.

WW-premiedifferentiatie 
Zoals bekend betalen werkgevers per 1 januari 2020 als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Omdat deze bepaling nu tot onbedoelde effecten kan leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg), zal dit worden aangepast.

Verder wordt de periode die werkgevers hebben om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen waaruit blijkt dat een werknemer reeds op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie verlengd van 1 april 2020 tot 1 juli 2020. De gedachte hierachter is dat het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het covid-19-virus in te dammen. Een gedetailleerd overzicht van sectoren is hier beschikbaar. Gedupeerde ondernemers die in aanmerking komen, ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van EUR 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. Aanvragen kunnen worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona.

Key contacts

Suzan van de Kam

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4297

Christel Prevoo

Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 237 1115

Volg ons!
Subscribe newsletter LinkedIn

Gerelateerd nieuws