buren-chinalegalangle-rightangle-left

Internationaal

Internationale praktijkgroepen

31-03-2020

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

De NOW-regeling is gepubliceerd. Het UWV streeft ernaar vanaf maandag 6 april 2020 aanvragen voor NOW te kunnen behandelen. Hieronder vindt u de belangrijkste informatie. 

Wat houdt de NOW-regeling in?
Op 17 maart 2020 heeft het kabinet laten weten dat zij vanwege het coronavirus als onderdeel van het noodpakket banen en economie de NOW introduceert. Wij schreven hierover al een eerder alert. Het hoofddoel van de NOW is het behoud van werkgelegenheid. Werkgevers die door een buitengewone gebeurtenis zoals het coronavirus minder of geen werk voor hun personeel hebben, kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten. Hiermee kunnen werkgevers hun werknemers doorbetalen. Zij ontvangen een voorschot van het UWV. 

Voor wie is de NOW-regeling bedoeld?
De NOW ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van 3 maanden. Om werkgevers snel duidelijkheid en zekerheid te bieden, hoeft daarbij niet aangetoond te worden in welke mate de buitengewone omstandigheden aan de omzetdaling van ten minste 20% bijdragen.

De ondersteuning betreft een subsidie voor de loonkosten van werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De regeling geldt dus ook voor werknemers met een oproepcontract of een flexibel contract, voor zover zij in dienst blijven en loon ontvangen gedurende de subsidieperiode. De NOW is uitdrukkelijk ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een nulurencontract. Ook payroll- en uitzendwerkgevers kunnen via de NOW worden gecompenseerd voor de loonkosten van werknemers die zij in dienst houden. 

Hoe hoog is de tegemoetkoming?
De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020. Voor de loonsom wordt van het socialeverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekking uitgegaan. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30% bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van twee keer het maximumdagloon per maand (EUR 9.538). Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Gegevens over de loonsom baseert het UWV op de polisadministratie, waarbij als uitgangspunt de maand januari 2020 wordt genomen. 

De subsidie wordt gerelateerd aan het percentage van de omzetdaling. Het percentage van 90% van de totale loonsom is een maximumpercentage dat zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld, bijvoorbeeld:

  • als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Dit dient vervolgens te worden vergeleken met de omzet over een driemaandsperiode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. 

Voor werkgevers die bestaan uit één rechtspersoon of natuurlijk persoon gaat het om de (verwachte) omzetdaling op het niveau van de natuurlijke persoon of rechtspersoon. Als sprake is van een samenstelling van rechtspersonen geldt de omzetdaling op concernniveau.

Aanvraag, voorschot en toekenning van subsidie
Naar verwachting gaat het loket bij het UWV op 6 april 2020 open (dit wordt op vrijdag 3 2020 april definitief vastgesteld). De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als het UWV positief op de aanvraag beslist, zal het UWV een voorschot verlenen van 80% van de verwachte subsidie. Dat gebeurt in drie termijnen. In de praktijk wordt ernaar gestreefd de betaling van de eerste termijn van het voorschot te laten plaatsvinden binnen 2-4 weken. 

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal het UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen.

Aanvullende voorwaarden deelname regeling
Aan deelname aan de regeling zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  1. Inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden: Om in aanmerking te komen voor subsidie wordt verwacht dat de werkgever zich inspant om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en werknemers door te betalen. Daling van de loonsom zal gevolgen hebben voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie waar de werkgever aanspraak op kan maken.
     
  2. Geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen: Van de werkgever wordt verlangd dat hij zich er bij de aanvraag van de NOW aan committeert geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de subsidieperiode. Deze voorwaarde geldt niet voor ontslagaanvragen die bij het UWV zijn ingediend in de periode van 1 maart 2020 tot en met 17 maart 2020. 

De regeling Werktijdverkorting
De regeling Werktijdverkorting (wtv-regeling) is stopgezet als ‘corona-maatregel’, omdat het kabinet meer werkgevers financieel tegemoet wil komen en dit sneller wil doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling mogelijk was. Bij de NOW-regeling worden werknemers vooraf gecompenseerd. Het aanvraagproces is door loskoppeling van de wtv en WW sterk vereenvoudigd, en er worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd. Daarnaast wordt in plaats van werkvermindering omzetverlies als criterium gebruikt. En om werkgevers snel duidelijkheid en zekerheid te bieden, hoeft onder de nieuwe regeling niet te worden aangetoond in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies. 

Verleende toekenningen voor werktijdverkorting blijven van kracht. Als de werkgever na afloop daarvan verlenging wenst wil, kan hij een aanvraag indienen op basis van de NOW. Aanvragen voor de ingetrokken wtv-regeling waarop nog niet is beslist worden beschouwd als een aanvraag voor de NOW; wel zal aanvullende informatie bij de indiener worden opgevraagd.

Tot slot
De NOW voorziet in eerste instantie in een subsidieverlening voor de loonkosten van maart tot en met mei 2020. Voor 1 juni 2020 zal besloten worden of de regeling (met drie maanden) wordt verlengd. 

Indien wij behulpzaam kunnen zijn of indien u naar aanleiding van het bovenstaande vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Suzan van de Kam of één van onze andere arbeidsrechtspecialisten.

Key contacts

Suzan van de Kam

Partner | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4297

Christel Prevoo

Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)20 237 1115

Volg ons!
Inschrijven nieuwsbrief LinkedIn

Gerelateerd nieuws