Internationaal

Internationale praktijkgroepen

26-01-2021

Herstructureringstool WHOA, een stapsgewijze uitleg

Per 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Het zogenaamde Time-out Arrangement (TOA) gaat ondernemers helpen bij het gebruik maken van de WHOA en neemt knelpunten weg die ondernemers daarbij tegenkomen. Om de ingrijpende gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers te beperken, is een zachte landing bij het (tijdelijk) stopzetten van bedrijven die hard zijn geraakt door de coronacrisis van belang. Hierbij kan de WHOA helpen. De WHOA dient ter voorkoming van faillissementen, maar kan ook worden toegepast bij het afbouwen van een onderneming. De WHOA is ook bedoeld als een stok achter de deur. Door minnelijke trajecten te faciliteren wordt het reorganiserend vermogen van ondernemingen versterkt. 

In de Kamerbrief van 21 januari jl., waarin de forse uitbreiding van het economische steun- en herstelpakket wordt toegelicht, wordt aangegeven dat er een kredietfaciliteit voor ondernemers komt die gebruik willen maken van de WHOA in het kader van de TOA. Het TOA-krediet is een nieuw kredietinstrument dat achtergesteld vermogen gaat verstrekken en zo bijdraagt aan het buffervermogen voor het mkb. Kredietaanvragen worden door een onafhankelijke kredietverstrekker beoordeeld. Het TOA-krediet zal nog moeten worden uitgewerkt. Het kabinet maakt hier 200 miljoen euro voor vrij. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij hier nader over berichten.

De WHOA is een belangrijk instrument voor bedrijven om een faillissement te voorkomen door via een onderhands akkoord te herstructureren en schulden te saneren. De wet beoogt een juridische grondslag te creëren voor een dwangakkoord buiten faillissement en de goedkeuring (homologatie) daarvan door de rechtbank. Het akkoord is bedoeld als preventieve herstructureringsprocedure voor de ondernemer die nog wel in staat is om zijn lopende verplichtingen te voldoen, maar die tegelijkertijd voorziet dat er zonder herstructurering van de schulden geen realistisch perspectief bestaat om een toekomstige insolventie af te wenden. De wet beoogt verder te voorkomen dat een schuldeiser zijn medewerking op onredelijke gronden weigert en volledige betaling van zijn vordering kan afdwingen. Schuldeisers of aandeelhouders die niet met het akkoord hebben ingestemd, kunnen toch aan het akkoord worden gebonden. Daarom kan ook wel van een ‘dwangakkoord’ worden gesproken.

Hierna zal stapsgewijs worden toegelicht hoe de procedure van het aanbieden van een akkoord als bedoeld in de WHOA voor een schuldenaar in zijn werk gaat.

STAP 1
De WHOA is een ingewikkelde en technische wet. Vraag daarom altijd eerst om advies van een professional, bijvoorbeeld één van de advocaten van de afdeling Herstructurering en Insolventie van BUREN, om te beoordelen of de WHOA een geschikt herstructureringsmiddel is voor uw bedrijf en of wordt voldaan aan de voorwaarden om een akkoord aan te bieden onder de WHOA. Daarnaast kan een advocaat u helpen het akkoord voor te bereiden en het traject in gang zetten. Ook kunt u via deze advocaat de rechtbank verzoeken om een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Deze herstructureringsdeskundige kan in het belang van de gezamenlijke schuldeisers het akkoord voorbereiden en het traject verder in gang zetten.

STAP 2
Zodra met de voorbereiding van het akkoord wordt gestart, dient kosteloos een verklaring bij de griffie van de rechtbank te worden gedeponeerd waarin wordt aangegeven dat de voorbereiding is aangevangen. 

STAP 3
Vervolgens dient overleg plaats te vinden met de vermogensverschaffers, in de regel schuldeisers en aandeelhouders. De afspraken die daaruit voortvloeien dienen te worden vastgelegd in een conceptakkoord. De schuldeisers en aandeelhouders moeten daarna in verschillende klassen worden verdeeld op basis van hun rechtspositie en de afspraken die u met hen wil maken. Het akkoord moet verder alle informatie bevatten die de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders nodig hebben om zich voor het plaatsvinden van de stemming een geïnformeerd oordeel te kunnen vormen over het akkoord.

STAP 4
Het akkoord dient vervolgens gedurende een redelijke termijn die in ieder geval niet korter is dan acht dagen, voor het plaatsvinden van de stemming te worden voorgelegd aan de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders of aan hen wordt bericht hoe zij daarvan kennis kunnen nemen, zodat zij hierover een geïnformeerd oordeel kunnen vormen. 

De WHOA voorziet in twee procedures waarbinnen het akkoord tot stand gebracht kan worden: 1) een besloten akkoordprocedure en 2) een openbare akkoordprocedure. Voor welke akkoordprocedure wordt gekozen, dient in ieder geval duidelijk te zijn als de rechter voor het eerst wordt betrokken bij de poging om een akkoord tot stand te brengen. Is eenmaal een keuze gemaakt, dan zal het traject dat afgelegd moet worden om een akkoord tot stand te brengen volledig binnen die procedure moeten plaatsvinden. 

STAP 5
Hierna zal de stemming plaatsvinden. U kunt zelf bepalen op welke manier de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders stemmen. Dit kan tijdens een fysieke of door middel van een elektronisch communicatiemiddel te houden vergadering of schriftelijk. De schuldeisers en aandeelhouders stemmen per klasse. 

Een klasse van schuldeisers heeft met het akkoord ingestemd als het besluit tot instemming is genomen door een groep van schuldeisers die samen ten minste twee derden vertegenwoordigen van het totale bedrag aan vorderingen behorend tot de schuldeisers die binnen die klasse hun stem hebben uitgebracht. Een klasse van aandeelhouders heeft met het akkoord ingestemd als het besluit tot instemming is genomen door een groep van aandeelhouders die samen ten minste twee derden vertegenwoordigen van het totale bedrag aan geplaatst kapitaal behorend tot de aandeelhouders die binnen die klasse een stem hebben uitgebracht.

STAP 6
Na de stemming dient zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen zeven dagen een verslag te worden opgesteld waarin o.a. de uitkomst van de stemming wordt vermeld. Dit verslag moet worden gedeeld met de schuldeisers en aandeelhouders. Indien een verzoek wordt gedaan voor homologatie van het akkoord (goedkeuring van het akkoord door de rechtbank; zie stap 7) moet het verslag ook ter griffie van de rechtbank worden gedeponeerd. Het verslag ligt daar ter kosteloze inzage van de stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders totdat de rechtbank heeft beslist op het verzoek.

STAP 7
Als ten minste één klasse van schuldeisers met het akkoord heeft ingestemd, kan de rechtbank schriftelijk worden verzocht om homologatie van het akkoord. De rechtbank behandelt het verzoek binnen acht en veertien dagen nadat het homologatieverzoek is ingediend en het verslag bij de griffie ter inzage is gelegd. 

Alle stemgerechtigde schuldeisers en aandeelhouders kunnen tot aan de dag van de zitting een schriftelijk verzoek tot afwijzing van het homologatieverzoek indienen bij de rechtbank.

STAP 8
De rechtbank neemt na de behandeling zo spoedig mogelijk een beslissing. De rechtbank toetst aan zogenoemde homologatiegronden. Indien het akkoord door de rechtbank wordt goedgekeurd dan zijn de schuldeisers die geen stem hebben uitgebracht of niet hebben ingestemd, toch aan het akkoord gebonden. U kunt geen hoger beroep instellen tegen de uitspraak van de rechtbank. 

Overige processuele aangelegenheden zijn te vinden in Het Landelijk procesreglement WHOA zaken rechtbanken.

SLOT
De WHOA geeft diverse randvoorwaarden en voorzieningen en beschermingsbepalingen voor zowel de schuldenaar als haar schuldeisers. In bovenstaande stappen zijn deze voorzieningen niet opgenomen. Zo kan de rechtbank worden verzocht tussentijdse voorzieningen te treffen. De regeling behelst derhalve nog meer onderwerpen dan enkel de stappen die hierboven uiteen zijn gezet. Graag nemen wij u in de volgende alerts en nieuwsbrieven verder mee in deze regeling. 

Zie hier ons laatste bericht over de WHOA.

Goed advies en begeleiding van BUREN, draagt bij aan een succesvol akkoord om buiten faillissement te herstructureren. Neemt u gerust contact met ons op.
 

Key contacts

Ruud Brunninkhuis

Senior Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Laurens Prickartz

Senior Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Hannah de Waard

Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4200

Ashley Snel

Associate | Advocaat
Stuur mij een e-mail
+31 (0)70 318 4889

Follow us!
Subscribe newsletter LinkedIn

Gerelateerd nieuws