buren-logoburen-chinalegalangle-rightangle-left
14-05-2020

UPDATE | Fiscale maatregelen met betrekking tot het coronavirus | 12 mei

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus extra economische maatregelen te nemen om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Hieronder de fiscale maatregelen op een rij. Voor de maatregelen genomen in het kader van arbeid verwijzen we naar onze publicatie: UPDATE | Arbeidsgerelateerde maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Fiscale maatregelen ter bevordering van de cashflow per 12 mei 2020

Bijzonder uitstel van betaling
Er kan worden geopteerd voor bijzonder uitstel van betaling bij de Belastingdienst. Het kan gaan om uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en tabak), verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Het versoepelde uitstelbeleid geldt tot en met 19 juni 2020. De ondernemer, of diens adviseur, hoeven niet langer meteen door een verklaring van een derde-deskundige te motiveren dat de ondernemer door het coronavirus in betalingsproblemen is gekomen voor een termijn van drie maanden. Bij binnenkomst van dit verzoek zal invordering stop worden gezet.

Voor uitstel van een periode van langer dan drie maanden is een derde verklaring nodig als de totale belastingschuld een bedrag EUR 20.000 overstijgt. Een inhoudelijke toets blijft wel noodzakelijk. Hierbij kan worden gedacht aan het aanleveren van omzetcijfers.

Voor bedrijven in betalingsproblemen kan ook worden verzocht om uitstel van betaling van douanerechten. De dividendbelasting is uitgesloten van deze regeling.

Voor energieleveranciers zal de verschuldigde Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie-en klimaattransitie (ODE) alsmede de btw hierover worden uitgesteld voor leveringen in de maanden april, mei en juni in 2020.

Daarnaast heeft de Belastingdienst een formulier op de website geplaatst waardoor in een keer voor alle belastingen uitstel van betaling kan worden gevraagd. Let op: een groot deel van de belastingen dient expliciet in het formulier te worden vermeld.
 
Belastingrente en invorderingsrente
Gedurende drie maanden zal de invorderingsrente worden verlaagd van 4% naar 0,01%. Daarnaast zal voor alle belastingschulden de belastingrente zo snel mogelijk worden verlaagd naar 0,01%. Voorheen bedroeg de belastingrente voor de vennootschapsbelasting 8% en voor overige belastingen 4%. De verwachting is dat de belastingrente wordt verlaagd vanaf 1 juni 2020 en voor de inkomstenbelasting vanaf 1 juli 2020.

Betalingskorting ineens
Als gedurende de periode dat deze maatregel geldt, vanwege de verlaging van het percentage van de invorderingsrente nagenoeg geen aanspraak meer gemaakt kan worden op de betalingskorting, kan bezwaar worden gemaakt tegen de beschikking waarin het bedrag van de betalingskorting is vastgesteld, waarna het verschil vervolgens zal worden toegekend.
 
Tijdelijke regeling geen verzuimboete
Door de Belastingdienst zal in de komende periode (deze periode is niet nader gespecificeerd) afzien van het opleggen van verzuimboetes voor (niet) tijdig betalen. Daarnaast worden opgelegde verzuimboetes teruggedraaid. Wij merken op dat er geen uitstel voor het tijdig indienen van de aangifte is verleend en expliciet is verzocht tijdig aangiften in te dienen.

Deblokkeren G-rekening
Voor ondernemers die gebruik maken van een G-rekening om loonbelasting en omzetbelasting te voldoen is een aanvullend maatregel genomen. De G-rekening wordt vrijgegeven ter hoogte van het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Een instructie voor het aanvragen van de (aanvullende) deblokkering wordt op de website van de Belastingdienst geplaatst.

Vennootschapsbelasting
 
Verlagen voorlopige aanslag
Indien van toepassing kunnen voorlopige aanslagen voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting over het jaar 2020 op verzoek worden verlaagd. De inspecteur zal dit verzoek inwilligen. Wij raden aan ook te controleren of het mogelijk is de voorlopige aanslag over het jaar 2019 te verminderen, zie ook onderstaande item over de fiscale coronareserve.

Fiscale coronareserve en verminderen afgedragen vennootschapsbelasting 2019
Voor de vennootschapsbelasting wordt het mogelijk gemaakt dat bedrijven het te verwachte verlies voor het jaar 2020 dat verband houdt met de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 brengen.

Deze regeling maakt het mogelijk om nu al verliezen in het jaar 2020 te verrekenen met de winst over het jaar 2019. Waar dit tot nu toe pas mogelijk was na het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting over het jaar 2020. In een recent beleidsbesluit zijn er meer richtlijnen gegeven voor deze reserve.

Voorwaarden:

  1. Er is sprake van een verwacht ‘coronagerelateerd verlies’ in het boekjaar 2020. Dat is bijvoorbeeld het geval voor zover sprake is van een verlies door omzetderving vanwege de door de overheid genomen coronamaatregelen.
  2. Het verwachte coronagerelateerde verlies kan niet groter zijn dan het totale verlies dat de belastingplichtige verwacht over het boekjaar 2020. Vorming van een coronareserve is dus niet mogelijk als de inschatting is dat over het boekjaar 2020 een positieve belastbare winst wordt genoten. De belastingplichtige maakt zelf een zo goed mogelijke inschatting van de verwachte omvang van het coronagerelateerde verlies.
  3. De dotatie aan de coronareserve in het boekjaar 2019 bedraagt maximaal de winst over het boekjaar 2019 die zou gelden zonder de vorming van deze reserve.
  4. De reserve wordt uiterlijk in het boekjaar 2020 volledig in de winst opgenomen. Bij het opnemen van de fiscale coronareserve in de winst dienen dezelfde bepalingen van toepassing te zijn bij het bepalen van de winst als bij de vorming van deze reserve in het daaraan voorafgaande boekjaar.
  5. De dotatie aan de coronareserve wordt in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 opgenomen in de rubriek overige fiscale reserves. De vrijval in het boekjaar 2020 wordt als onttrekking in deze rubriek opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting 2020.

Verminderen afgedragen vennootschapsbelasting 2019
De belastingplichtige die een beroep wil doen op deze goedkeuring kan door middel van een verzoek tot herziening van de voorlopige aanslag of het indienen van de aangifte (een deel van) de eerder verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2019 verminderen. Als de belastingplichtige reeds aangifte vennootschapsbelasting over het boekjaar 2019 heeft gedaan en gebruik wil maken van deze goedkeuring, kan de belastingplichtige een aanvulling op de aangifte indienen, door middel van het indienen van een nieuwe aangifte.

Fiscale coronareserve en gebroken boekjaren
Belastingplichtigen die een boekjaar hanteren dat niet gelijk is aan het kalenderjaar, kunnen in het laatste boekjaar dat eindigt in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020 een fiscale coronareserve vormen. De reserve wordt in dat geval uiterlijk in het boekjaar na het boekjaar waarin de reserve is gevormd volledig in de winst opgenomen. De voorwaarden voor de goedkeuring zijn overeenkomstig van toepassing.

Termijn terugwerkende kracht bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing, geruisloze omzetting en geruisloze terugkeer
De termijn voor de terugwerkende kracht bij deze faciliteiten wordt verleng met drie maanden wanneer deze termijn verstrijkt in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

BTW

Afgedragen btw terugvragen
Indien afnemers niet meer kunnen voldoen aan hun verplichtingen zou mogelijk onder voorwaarden afgedragen btw kunnen worden teruggevraagd.

Wanneer een afnemer van goederen of diensten bijvoorbeeld niet meer volledig of gedeeltelijk aan haar betalingsverplichting kan voldoen is het mogelijk om de reeds voldane omzetbelasting terug te vragen. Deze teruggaaf van omzetbelasting moet dan in het aangiftetijdvak waarin het recht op teruggaaf is ontstaan in mindering worden gebracht. In het geval van niet-betaling wordt geacht het recht op teruggaaf te zijn ontstaan op moment waarop het buiten twijfel is dat er geen betaling meer zal worden gedaan door de afnemer.  

Verzoek om maandaangiften btw
Indien uw onderneming structureel teruggave btw ontvangt, kunt u verzoeken om de kwartaalaangiften om te zetten naar maandaangiften. De btw zal nu gespreid en eerder worden ontvangen.

Verzoek verrekening btw met loonheffingen
Op verzoek kan de af te dragen loonheffing worden verrekend met een teruggave voor de btw. Wij verwijzen naar de website van de Belastingdienst.

Ter beschikking stellen van zorgpersoneel en ter beschikking stellen van medische goederen zonder dat hier een vergoeding tegenover staat
Onder bepaalde voorwaarden blijft het ter beschikking stellen van zorgpersoneel aan bepaalde instellingen en inrichtingen buiten de heffing van btw. In het licht van deze maatregel heeft het gratis verstrekking van medische hulpgoederen en apparatuur aan deze instellingen en inrichtingen in bepaalde gevallen geen gevolgen voor de heffing of de (voor-)aftrek van btw bij de ondernemer die deze goederen verstrekt.

Online aanbieden van sportlessen
Voor het aanbieden van online sportlessen is het verlaagde btw tarief van 9% van toepassing.

Inkomstenbelasting

Urencriterium
Op sommige ondernemersfaciliteiten kan uitsluitend aanspraak worden gemaakt als aan het urencriterium is voldaan. Dat ondernemers als gevolg van het coronavirus bepaalde faciliteiten verliezen wordt onwenselijk en onrechtvaardig geacht. Voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 wordt geacht dat ondernemers ten minste 24 uren per week aan hun onderneming hebben besteed, ook als deze gelet op de coronacrisis niet daadwerkelijk aan de onderneming zijn besteed.

Ten aanzien van het urencriterium bij de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid worden de ondernemers geacht in deze periode 16 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed.

Voor seizoensgebonden ondernemers, waarbij de piek van hun werkzaamheden in deze periode valt, wordt bij goedkeuring geacht een gelijk aantal uren te hebben besteed in dezelfde periode in 2019.

Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap
Het kabinet wil de inwerkingtreding van deze wet, die zou ingaan in 2022, met één jaar uitstellen om directeuren-grootaandeelhouders tegemoet te komen. Vanwege de crisis kan het op dit moment lastige zijn om de schuld aan eigen vennootschap af te lossen.

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen
Onder voorwaarden wordt goedgekeurd dat een tijdelijk uitstel van het betalen van de aflossing en rente voor de hypotheeklening voor de eigenwoningschuld (een betaalpauze) niet tot ongewenste fiscale gevolgen leidt. Hierbij worden twee mogelijkheden geboden om in bepaalde gevallen op een andere dan in de fiscale wetgeving vastgelegde wijze de aflossingsachterstand in te halen. Dit zal gaan gelden voor belastingplichtige die tussen 12 maart en 30 juni 2020 een betaalpauze overeenkomen van maximaal zes maanden, welke uiterlijk ingaat op 1 juli 2020. Onder nader te stellen voorwaarden kan ook voor betaalpauzes die sinds 12 maart al zijn overeengekomen en mogelijk deels al ten uitvoering zijn gebracht in de periode voorafgaande aan publicatie van het besluit gebruik worden gemaakt van deze regeling.

Loonbelasting

ww premie
Voor de ww premie verwijzen wij naar onze publicatie: UPDATE | Arbeidsgerelateerde maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Aansprakelijkheid loonbelasting
Wees alert op ingeleend personeel. Indien de uitlener van personeel niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen om loonheffingen af te dragen, kan de inlenende partij aansprakelijk worden gesteld voor het voldoen van de loonheffingen.

Gebruikelijk loon
Indien de vennootschappen van aanmerkelijkbelanghouders te maken krijgen met een omzetdaling, mag van een lager gebruikelijk loon worden uitgegaan, evenredig met de omzetdaling.

De omzetdaling wordt als volgt berekend: gebruikelijk loon over 2020 = het gebruikelijk loon over 2019 x de omzet over de eerste vier maanden van 2020 / de omzet over de eerste vier maanden van 2019.

Voorwaarden:

  1. De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
  2. Als de aanmerkelijkbelang werknemer feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekeningen, geldt dat hogere loon. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een BV voor de aanmerkelijkbelang werknemer gebruikmaakt van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Een eventuele uitkering op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vormt geen genoten loon uit de dienstbetrekking en heeft daarom geen gevolgen voor het gebruikelijk loon.
  3. Deze goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.

Door deze noodmaatregel kan het zijn dat het gebruikelijk loon lager uitkomt dat de wettelijk gestelde minimale gebruikelijk loon.

Werkkostenregeling
De vrije ruimte voor de eerste EUR 400.000 van de loonsom per werkgever zal eenmalig en tijdelijk worden verhoogd van 1,7% naar 3% voor het jaar 2020. Dit biedt werkgevers die daar ruimte voor hebben de mogelijkheid om hun werknemers in deze tijd extra tegemoet te komen. Boven dit bedrag bedraagt de ruimte 1,2%. De vrije ruimte over 2020 bedraagt nu EUR 12.000 in plaats van EUR 6.800.

Versoepeling administratieve verplichtingen
Het wordt de belastingdienst toegestaan een soepel standpunt in te nemen in het geval dat een werkgever of werknemer een wettelijke administratieve verplichting in redelijkheid niet, niet tijdig of niet volledig nakomt en dit voor zover mogelijk herstelt zodra dit kan.

Reiskostenvergoeding
Het is de werkgever, gedurende de werking van deze maatregelen, toegestaan om geen gevolgen te verbinden aan een wijziging in het reispatroon van een werknemer voor wat betreft de vaste reiskostenvergoeding al dan niet met nacalculatie.

Sociale zekerheid
Voor werknemers die buiten Nederland wonen maar in Nederland werken, zou door thuiswerken een verschuiving kunnen optreden in het land waar deze werknemers werken en sociaal verzekerd zijn. Bijvoorbeeld indien zij vanwege het coronavirus nu tijdelijk hun werkzaamheden, die zij normaliter in Nederland uitvoeren, nu in het buitenland verrichten.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft per 20 maart 2020 op haar website laten weten dat vanwege het coronavirus tijdelijk thuiswerken in een ander land geen gevolgen voor de sociale verzekeringen heeft voor werknemers die normaal over de grens wonen of werken in de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland. Wij verwijzen naar de website van de SVB.

Key contacts

Peter van Dijk

Partner | Advocaat en fiscalist
Stuur mij een e-mail
+31 70 318 4834

Edwin van den Broek

Senior Associate | Belastingadviseur
Stuur mij een e-mail
+ 31 70 314 4832

David van Beek

Associate | Belastingadviseur
Stuur mij een e-mail
+31 70 318 4200

Volg ons!
Subscribe newsletter LinkedIn

Gerelateerd nieuws